CISG
SLOVAKIA

OS TO - 7Cb/82/2007sk

R o z s u d o k

v mene Slovenskej republiky

 [English version]

Okresný súd Topoľčany samosudcom Mariánom Mokošom v právnej veci navrhovateľa: F. Č., E. XXX/X, . T., Česká republika, IČ XXX. XXX. XX, . zastúpený Mgr.R. S., advokátom so sídlom v P. X, . S. N. XX, . Česká republika proti odporcovi: P. T. a.s., K. XXXX, . T., IČO XX. XXX. XXX. zastúpenému JUDr.L. J., advokátkou so sídlom v P., S. XX. o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy takto


r o z h o d o l :


Súd návrh na určenie neplatnosti okamžitého skončenia zmluvného vzťahu založeného kúpnou zmluvou č.80/EX 03 uzatvorenou dňa 31.7.2003 medzi účastníkmi v znení dodatkov č.1-5 dané navrhovateľovi listom spoločnosti T. a.s., IČO : XX. XXX. XXX. so sídlom K. XXXX, . XXX. XX. T. zo dňa 10.10.2006 a 31.10.2006 z a m i e t a .
Navrhovateľ j e p o v i n n ý zaplatiť odporcovi náhradu trov konania v sume 2.566, 93 eur na účet JUDr.L. J., advokátky so sídlom v P., S. XX, . do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.


O d ô v o d n e n i e :


Navrhovateľ sa podaným návrhom domáhal určenia neplatnosti okamžitého skončenia zmluvného vzťahu založeného kúpnou zmluvu č.80/EX 03 uzavretou dňa 31.7.2003 v znení dodatkov č.1-5 , ktoré mu bolo dané listom odporcu zo dňa 10.10.2006 a 31.10.2006 z dôvodu, že svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy dodržoval a neporušil žiadne zmluvné povinnosti, ktoré by odôvodňovali okamžité skončenia zmluvného vzťahu.


Odporca s návrhom nesúhlasil a tento žiadal zamietnuť z dôvodu, že navrhovateľ nepreukázal naliehavý právny záujem na určení neplatnosti okamžitého skončenia kúpnej zmluvy a okrem toho nepreukázal , že neporušil čl.XI. bod l a čl.XII. bod 6 uzavretej zmluvy, t.j. že vratné obaly vrátil v lehote 90 dní od ich odberu a že pivo určené na export a predaj do Českej republiky neexportoval do ďalších krajín.


Rozsudkom tunajšieho súdu č.k.7Cb/82/2007-242 zo dňa 19.5.2008 bolo vyhovené návrhu navrhovateľa a zároveň bol odporca zaviazaný na náhradu trov konania , avšak v dôsledku odvolania odporcu Krajský súd v Nitre uznesením č.k.15Cob/180/2008-297 zo dňa 12.11.2008 zrušil napadnutý rozsudok tunajšieho súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie z dôvodu, že vec mala byť správne posúdená podľa príslušných článkov Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovaného v Zbierke zákonov pod č
160/1991 Zb. , avšak primárne si mal súd ako predbežnú otázku vyriešiť , či zo strany navrhovateľa je daný naliehavý právny záujem na podaní tejto určovacej žaloby podľa §-u 80 písm.c/ O.s.p. .


Na základe predchádzajúceho dokazovania súd zistil, že účastníci uzavreli dňa 31.7.2003 kúpnu zmluvu č.80/EX/03 , predmetom ktorej bola dodávka a odber piva a nealkoholického nápoja z produkcie odporcu , pričom zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú a v ďalšom období bola doplnená dodatkami č.1-5. Odporca listom zo dňa 10.10.2006 oznámil navrhovateľovi okamžité skončenie uvedenej kúpnej zmluvy v znení neskorších dodatkov z dôvodu, že navrhovateľ porušil svoju zmluvnú povinnosť uvedenú v čl.XI. bod l/ zmluvy a zároveň ďalším listom zo dňa 31.10.2006 odporca trval na okamžitom skončení kúpnej zmluvy s tým, že navrhovateľ porušil aj čl.XII. bod 6/ zmluvy. Navrhovateľ s okamžitým skončením kúpnej zmluvy nesúhlasil a preto sa domáhal súdnou cestou určenia neplatnosti tohto okamžitého skončenia zmluvného vzťahu a svoj naliehavý právny záujem na určení neplatnosti odôvodňoval tým, že je existenčne závislý na plnení predmetnej zmluvy , pretože na jej základe si vybudoval vlastnú distribučnú sieť a odporca odstúpil od zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia , pričom už pred týmto odstúpením dokonca odmietol plniť navrhovateľovi potvrdené dodávky a zároveň trval na tom, že neporušil dohodnuté ustanovenia o vracaní obalov. Trval na tom, že naliehavý právny záujem na určení neplatnosti okamžitého skončenia zmluvného vzťahu existoval v čase podania žaloby a je okamžite schopný pokračovať vo svojej obchodnej činnosti podľa kúpnej zmluvy uzavretej s odporcom. Pokiaľ by návrhu bolo vyhovené, tak túto situáciu by musel odporca rešpektovať a buď by naďalej pokračoval v obchodnej spolupráci podľa uzavretej zmluvy alebo by bola uzavretá nová dohoda o ďalšej spolupráci.

Odporca poukazoval na nedostatok naliehavého právneho záujmu navrhovateľa na určenie neplatnosti okamžitého skončenia zmluvného vzťahu a okrem toho trval na tom, že navrhovateľ nepreukázal , že neporušil ani jedno z ustanovení kúpnej zmluvy , ktoré bolo uvedené v okamžitom skončení zmluvného vzťahu. Okrem toho uviedol, že navrhovateľ si od skončenia zmluvného vzťahu ani raz neobjednal tovar alebo iným spôsobom sa nepokúsil realizovať uzavretú kúpnu zmluvu.


Podľa §-u 80 písm.c/ O.s.p. návrhom na začatie konania možno uplatniť , aby sa rozhodlo najmä o určení , či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je , ak je na tom naliehavý právny záujem.


Na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že návrh navrhovateľa na určenie neplatnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy nie je dôvodný, pretože navrhovateľ nepreukázal naliehavý právny záujem na takomto určení a preto súd jeho návrh zamietol. Určovacia žaloba je významným prostriedkov preventívnej ochrany práv tým, že umožňuje nastolenie právnej istoty do existujúcich právnych vzťahov , ktoré sú sporné alebo neisté či pochybné. Podmienka naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, ktorú súd musí skúmať skôr ako začne spor vecne posudzovať, má zabrániť tomu, aby boli vyvolávané zbytočné akademické spory bez praktického právneho významu pre účastníkov konania. Možnosť žalovať na plnenie preto spravidla znamená , že odpadá procesná podmienka žaloby určovacej , čo súd vedie k jej zamietnutiu bez toho, že by sa zároveň zaoberal jej vecnou opodstatnenosťou (rozsudok NS SR sp.zn.1M Cdo/7/2004 publikovaný v časopise Z. S. P. č.2/2008). Podľa názoru súdu navrhovateľ nepreukázal naliehavý právny záujem na určení neplatnosti odstúpenia od zmluvy , pretože pokiaľ by jeho návrhu aj bolo vyhovené, tak by sa tým vôbec nezmenilo jeho právne postavenie a odporcu by tým neprinútil k plneniu podľa kúpnej zmluvy a opätovne by sa ďalšou žalobou na súde musel domáhať plnenia zo zmluvy prípadne iných nárokov a tomuto nasvedčuje aj skutočnosť, že odporca už na jeseň 2006 teda ešte pred odstúpením od kúpnej zmluvy nevybavil objednávky navrhovateľa a už vtedy sa mal navrhovateľ domáhať svojich nárokov žalobou na plnenie. Keďže zo strany navrhovateľa nebol preukázaný naliehavý právny záujem na určení neplatnosti odstúpenia od zmluvy, tak súd sa už ďalej ani nemusel zaoberať otázkou platnosti alebo neplatnosti odstúpenia od zmluvy a táto otázka by mohla byť riešená ako otázka predbežná v prípadnom ďalšom súdnom konaní na základe žaloby na plnenie ktorú by mohol podať navrhovateľ. Z uvedených dôvodov súd návrh navrhovateľa v celom rozsahu zamietol a nebolo potrebné ďalej nárok navrhovateľa vecne posudzovať v zmysle Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru uverejneného v Zbierke zákonov pod č.
160/1991 Zb.


O náhrade trov konania rozhodol súd podľa §-u 142 ods.1 O.s.p. tak, že odporcovi, ktorý mal vo veci plný úspech, priznal náhradu trov konania v plnom rozsahu a to za zaplatený súdny poplatok za odvolanie v sume 331, 94 eur ako aj náhradu trov právneho zastúpenia podľa Vyhl.č.655/2004 Z.z. a to za 3 úkony právnej pomoci vo výške 45, 51 eur (prevzatie a príprava zastúpenia, písomné vyjadrenie k návrhu a účasť na pojednávaní dňa 13.12.2007) a 3 x paušál po 5, 91 eur , čo spolu predstavuje 154, 26 eur, za 5 úkonov právnej pomoci po 48, 63 eur (písomné vyjadrenie zo dňa 24.2.2008, účasť na pojednávaniach dňa 25.2.2008 a 15.5.2008, písomné odvolanie proti rozsudku a účasť na odvolacom pojednávaní dňa 22.10.2008 ) , 5 x paušál po 6, 31 eur, čo spolu predstavuje 274, 70 eur ako aj za 1 úkon právnej pomoci v sume 53, 49 eur plus 19 % DPH a režijný paušál v sume 6, 95 eur spolu s 19% DPH , t.j. spolu 71, 92 eur. Spolu náhrada trov právneho zastúpenia za 9 úkonov právnej pomoci predstavuje 500, 88 eur.


Okrem toho bola priznaná právnej zástupkyni odporcu náhrada za stratu času podľa §-u 17 Vyhl.č.655/2004 Z.z. a to za účasť na pojednávaní dňa 13.12.2007 , čiže za 16 polhodín po 297, - Sk = 4.752, - Sk , t.j. 157, 74 eur, za účasť na pojednávaní dňa 25.2.2008 za 16 polhodín po 317, - Sk= 5.072, - Sk, t.j. 168, 36 eur, za účasť na pojednávaniach v dňoch 15.5.2008 a 22.10.2008 , t.j. 32 polhodín po 317, - Sk = 10.144, - Sk , t.j. 336, 72 eur a za účasť na pojednávaní dňa 3.3.2009 za 16 polhodín po 11, 59 eur = 185, 44 eur. Spolu náhrada za stratu času predstavuje sumu 848, 26 eur. Náhrada preukázaných cestovných výdavkov bola právnej zástupkyni odporcu priznaná podľa §-u 16 ods.4 Vyhl.č.655/2004 Z.z. a to za cestu z K. do T. a späť dňa 13.12.2007 , t.j. 649, 46 km pri spotrebe 7, 1 litra/100 km a pri cene pohonných hmôt 38, 70 Sk/liter predstavuje sumu 1.784, 50 Sk ako aj paušálna náhrada v sume 6, 20 Sk/km t.j. 4.026, 60 Sk , čo spolu predstavuje 5.811, 10 Sk, t.j. 192, 89 eur. Náhrada cestovných výdavkov za tú istú cestu dňa 25.2.2008 pri cene pohonných hmôt 39, 10 Sk/liter predstavuje sumu 1.803, - Sk a pri paušálnej náhrade 6, 20 Sk/km sumu 4.026, 60 Sk, čo je spolu 5.829, 60 Sk, t.j. 193, 51 eur. Ďalšia náhrada cestovného za cestu z P. do T. a späť dňa 15.5.2008 pri vzdialenosti 610 km a cene pohonných hmôt v sume 40, 70 Sk/liter predstavuje sumu 1.762, 70 Sk a pri paušálnej náhrade 6, 20 Sk/km v sume 3.782, - Sk , t.j. spolu 5.544, 70 Sk, t.j. 184, 05 eur. Cestovné náhrady na pojednávanie dňa 22.10.2008 z P. do N. a späť pri vzdialenosti 586 km a cene pohonných hmôt v sume 38, 10 Sk predstavuje 1.585, 18 Sk a paušálna náhrada pri cene 5, 50 Sk/km je 3.223, - Sk , čo je spolu 4.808, 18 Sk, t.j. 159, 60 eur. Cestovná náhrada za účasť na pojednávaní dňa 3.3.2009 za cestu z P. do T. a späť pri vzdialenosti 610 km a cene pohonných hmôt v sume 1, 02 eur/liter je 44, 17 eur a paušálna náhrada pri sume 0, 183 eur/km je 111, 63 eur, čo je spolu 155, 80 eur. Spolu teda náhrada preukázaných cestovných výdavkov činí sumu 885, 85 eur. Súd teda priznal právnej zástupkyni odporcu spolu náhradu trov konania v sume 2.566, 93 eur, ktorá pozostáva z náhrady trov právneho zastúpenia ako aj zo zaplateného súdneho poplatku.P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Nitre .

Podľa §-u 205 ods. l O.s.p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda , v čom sa toto rozhodnutie, alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha . Proti rozhodnutiu o vylúčení vzájomného návrhu na samostatné konanie, odvolanie nie je prípustné podľa § 202 ods. 3 písm.a/ O. s p.


Okresný súd Topoľčany, dňa 20.3.2009

Marián Mokoš

sudca

left pannel book