CISG
SLOVAKIA

OS BB - 64Cb/114/2007sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd Banská Bystrica, konajúc samosudkyňou Mgr. Miriam Kamenskou, v právnej veci navrhovateľa T. S. s.r.o., so sídlom Š. X, . XXX. XX. B. B., IČO: XX. XXX. XXX, . zast. Mgr. D. Z., advokát, Ľ. F. X/A, . XXX. XX. B. X, . proti odporcovi T. K.., so sídlom XXXX. E., T. út. XX, . M., E. I.: H. XX. XXX. XXX, . o zaplatenie 13.521, 82 EUR s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :


Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi 13.521, 82 EUR istiny spolu s úrokom z omeškania vo výške 14 % ročne zo sumy 6.685, 12 EUR od 03.04.2006 do 15.04.2006 a zo sumy 13.521, 82 EUR od 16.04.2006 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.


V prevyšujúcej časti úroku z omeškania návrh z a m i e t a.


Odporca je p o v i n n ý nahradiť navrhovateľovi 63.445, 50 Sk trov konania právnemu zástupcovi navrhovateľa, do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.


O d ô v o d n e n i e :


Navrhovateľ si návrhom zo dňa 21.05.2007 uplatnil proti odporcovi právo na zaplatenie 13.521, 82 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 0, 09 % za každý deň omeškania zo sumy 6.685, 12 EUR od 03.04.2006 do 15.04.2006 a zo sumy 13.521, 82 EUR od 16.04.2006 do zaplatenia titulom úhrady kúpnej ceny. Uviedol, že na základe právneho vzťahu dodal navrhovateľ odporcovi tovary (BK-prírezy), ktoré fakturoval faktúrou č. 0010/06 zo dňa 03.03.2006 na sumu 6.685, 12 EUR a č. 0013/06 zo dňa 16.03.2006 na sumu 6.836, 70 EUR. Dňa 23.06.2006 odporca v písomnej dohode s navrhovateľom uznal svoj záväzok voči navrhovateľovi v sume 13.521, 82 EUR. Súčasne na základe Dohody o uznaní záväzku zo dňa 23.06.2006 sa zmluvné strany dohodli na určení práva Slovenskej republiky a na príslušnosti súdu v sídle navrhovateľa ako veriteľa. Pretože odporca sa dostal do omeškania s plnením peňažného záväzku, uplatňuje si navrhovateľ aj právo na úrok z omeškania, keď zmluvné strany si dohodli úrok z omeškania vo výške 0, 09 % za každý deň omeškania so zaplatením dlžnej sumy, čo je uvedené na predmetných faktúrach.


Vzhľadom na to, že účastníkom konania na strane navrhovateľa je zahraničná právnická osoba, ide o obchodno-záväzkový vzťah s medzinárodným prvkom. Právomoc súdu Slovenskej republiky na prejednanie veci je potom daná podľa článku 23 bod 1 písm. a) Nariadenia Rady č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.


Potom, keďže ide o vec, ktorá patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky, ale podmienky miestnej príslušnosti chýbajú a nebolo ich možno zistiť ani z Dohody o uznaní záväzku uzavretej medzi účastníkmi konania dňa 23. júna 2006, v zmysle § 11 ods. 3 O.s.p. vec bola predložená Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, ktorý uznesením č.k. 6Ndob 24/2007-14 zo dňa 13.06.2007 určil, že vecne a miestne príslušným súdom na prejednanie veci je Okresný súd Banská Bystrica.


Na prejednanie veci samej súd určil termín pojednávania na deň 29.04.2008, na ktorý bol odporca predvolaný riadne a včas, keď zásielka s predvolaním na termín pojednávania mu bola doručená postupom podľa § 48 ods. 2 O.s.p., teda na adresu sídla zapísanú v obchodnom registri Maďarskej republiky. Odporca sa na pojednávanie neustanovil, svoju neúčasť na pojednávaní žiadnym spôsobom neospravedlnil. S poukazom na § 101 ods. 2 O.s.p. súd potom vec prejednal a rozhodol v neprítomnosti odporcu.


Súd vykonal vo veci dokazovanie výsluchom navrhovateľa a listinnými dôkazmi, ktorými boli medzinárodný nákladný list č. SK M 0218491 a č. SK 0088868, daňový doklad - faktúra č. 0010/06 zo dňa 03.03.2006, daňový doklad - faktúra č. 0013/06 zo dňa 16.03.2006, Dohoda o uznaní záväzku zo dňa 23. júna 2006, výpisy účastníkov konania z obchodného registra, potvrdenie Národnej banky Slovenska o základnej úrokovej sadzbe.


Z vykonaného dokazovania súd zistil, že dňa 03.03.2006 navrhovateľ ako odosielateľ pre príjemcu, za ktorého bol označený odporca, dal dopravcovi, ktorým bola E. S., H., IČO: XX. XXX. XXX, . na prepravu zásielku, ktorou boli BK-prírezy. Odporca ako príjemca zásielku prevzal, čo potvrdil na medzinárodnom nákladnom liste č. SK M 0218491.


Daňovým dokladom - faktúrou č. 0010/06 zo dňa 03.03.2006, s dátumom splatnosti dňa 02.04.2006, navrhovateľ účtoval odporcovi kúpnu cenu v sume 6.685, 12 EUR.


Dňa 16.03.2006 navrhovateľ ako odosielateľ dal dopravcovi, ktorým bola spoločnosť N. A. D. s.r.o., B., IČO: XX. XXX. XXX, . pre príjemcu, za ktorého bol označený odporca, na prepravu zásielku, ktorou boli BK-prírezy. Odporca zásielku prevzal dňa 16.03.2006, čo potvrdil na medzinárodnom nákladnom liste č. SK 0088868.


Daňovým dokladom - faktúrou č. 0013/06 zo dňa 16.03.2006, s dátumom splatnosti dňa 15.04.2006, navrhovateľ účtoval odporcovi kúpnu cenu dodaného tovaru v sume 6.836, 70 EUR.


V konštatovaných daňových dokladoch - faktúrach bol uvádzaný druh tovaru, ktorým boli bukové prírezy, spolu s uvedením množstva a jednotkovej ceny. Súčasne je na daňových dokladoch - faktúrach uvádzané, že za každý deň omeškania platby účtuje navrhovateľ penalizáciu vo výške 0, 09 % z dlžnej sumy.


Dňa 23.06.2006 navrhovateľ ako veriteľ a odporca ako dlžník spísali Dohodu o uznaní záväzku. V bode 1 Dohody navrhovateľ a odporca uviedli, že na základe právneho vzťahu - dodania tovarov odobral odporca ako dlžník od navrhovateľa ako veriteľa tovary vo výške 13.521, 82 EUR, ktoré navrhovateľ ako veriteľ riadne vyfakturoval faktúrou č. Fa0010/06 zo dňa 03.03.2006 na sumu 6.685, 12 EUR a č. Fa0013/06 zo dňa 16.03.2006 na sumu 6.836, 70 EUR a do dňa podpisu dohody odporca ako dlžník z kúpnej ceny neuhradil sumu predstavujúcu 13.521, 82 EUR. Do článku 2 Dohody odporca ako dlžník uznal čo do dôvodu a výšky v zmysle § 323 Obchodného zákonníka svoj záväzok voči navrhovateľovi ako veriteľovi vo výške 13.521, 82 EUR a zaviazal sa ho úplne uhradiť najneskôr do 30.09.2006. V článku 4 Dohody navrhovateľ a odporca vyhlásili, že v prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z dohody alebo akéhokoľvek sporu súvisiaceho s dohodou, budú sa spravovať ich vzájomné majetkové vzťahy platným právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením jeho kolíznych ustanovení. V článku 5 Dohody navrhovateľ a odporca založili pre akékoľvek nároky alebo spory vyplývajúce alebo súvisiace s dohodou, v súlade s jej bodom 4 právomoc slovenských súdov.


Navrhovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že priamym dôkazom o prevzatí tovaru odporcom nedisponuje, keď poukázal na skutočnosť, že na základe ústnej dohody účastníkov konania bol tovar odporcovi odosielaný prostredníctvom dopravcu. Poukázal však na to, že zo strany odporcu došlo k písomnému uznaniu jeho záväzku, a to Dohodou zo dňa 23.06.2006. Rovnako zo strany odporcu neboli uplatnené žiadne námietky týkajúce sa kvality alebo kvantity dodaného tovaru, neboli uplatnené ani žiadne námietky týkajúce sa kúpnej ceny.


Navrhovateľ pre prípad potreby ako dôkazný prostriedok označil svedeckú výpoveď F. Z., ktorý bol majiteľom píly, z ktorej bol odporcovi tovar dodávaný.


Vzhľadom na to, že predmetom konania súd kúpne zmluvy a účastníci konania sú príslušníkmi štátov, ktoré sú viazané Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 160/1991 Zb., a teda je záväzný aj pre Slovenskú republiku, je potrebné pri kúpnych zmluvách v medzinárodnom obchodnom styku použiť tento Dohovor, ktorého ustanovenia majú prednosť pred úpravou kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka (§ 756 Obchodného zákonníka). Keďže konštatovaný Dohovor neupravuje všetky otázky, je pri nedostatku úpravy niektorej z nich smerodajné hmotné právo toho štátu, ktoré si strany pre danú zmluvu zvolili. V danom prípade medzi účastníkmi konania došlo k dohode o voľne práva Slovenskej republiky.


Podľa článku 30 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa článku 53 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru kupujúci je povinný zaplatiť za tovaru kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa článku 59 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v dobe ustanovenej zmluvou alebo určiteľnej podľa zmluvy a tohto Dohovoru a nie je potrebné, aby bol na to vyzvaný alebo aby boli splnené iné formality zo strany predávajúceho.


Podľa článku 58 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má druhá strana nárok na úroky z omeškania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody podľa článku 74.


Z vykonaného dokazovania súd považoval za preukázané, že medzi účastníkmi konania došlo pri ich podnikateľskej činnosti k uzatvoreniu dvoch kúpnych zmlúv, a to konkludentným spôsobom. Uzavretím kúpnej zmluvy v každom jednotlivom prípade navrhovateľovi ako predávajúcemu vznikla povinnosť dodať odporcovi požadovaný tovar a odporcovi ako kupujúcemu vznikla povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar. Navrhovateľ si splnil svoju povinnosť dodať odporcovi požadovaný tovar, ktorým boli bukové prírezy, a to odovzdaním tovaru dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, čím došlo k splneniu povinnosti navrhovateľa ako predávajúceho dodať odporcovi tovar. Dodaním tovaru vznikla odporcovi povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, a to za tovar dodaný dňa 03.03.2006 v sume 6.685, 12 EUR a za tovar dodaný dňa 16.03.2006 v sume 6.836, 70 EUR, teda celkom povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v sume 13.521, 82 EUR.


Odporca do dňa rozhodnutia súdu vo veci samej nepreukázal, že si splnil proti navrhovateľovi povinnosť uhradiť kúpnu cenu spolu v sume 13.521, 82 EUR, ani do dňa rozhodnutia súdu vo veci samej nepredložil alebo neoznačil dôkazný prostriedok, ktorý by preukazoval splnenie jeho povinnosti uhradiť navrhovateľovi kúpnu cenu dodaného tovaru, prípadne dôkazný prostriedok, ktorým by rozporoval právny dôvod a výšku nároku navrhovateľa z titulu úhrady kúpnej ceny. V tejto súvislosti súd poukazuje aj na skutočnosť, že odporca dňa 23.06.2006 navrhovateľovi písomne uznal svoj záväzok z titulu úhrady kúpnej ceny spolu v sume 13.521, 82 EUR, čím vznikla zákonná domnienka trvania záväzku odporcu proti navrhovateľovi.


Súd potom posúdil návrh navrhovateľa v časti o zaplatenie istiny ako dôvodný.


V zmysle § 365 Obchodného zákonníka dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.


Podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10 % vyššie, než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka, sa použije počas celého tohto polroka.


Z vykonaného dokazovania súd považoval za preukázané, že odporca si nesplnil proti navrhovateľovi povinnosť uhradiť kúpnu cenu, a to ani pri dodaní tovaru, ani v lehote splatnosti daňových dokladov - faktúr, ktorými navrhovateľ odporcovi kúpnu cenu účtoval. Odporca sa tak dostal do omeškania s plnením svojho záväzku. Pretože išlo o omeškanie s plnením peňažného záväzku, vzniklo navrhovateľovi aj právo na úrok z omeškania.


Navrhovateľ si uplatnil proti odporcovi právo na úrok z omeškania vo výške 0, 09 % za každý deň omeškania, keď uviedol, že zmluvné strany si takýto úrok z omeškania dohodli, čo je uvedené aj na predmetných faktúrach.


Navrhovateľ však v konaní dohodu o úroku z omeškania nepreukázal. Dohoda je vždy dvojstranným právnym úkonom a konštatovanie navrhovateľa v daňových dokladoch - faktúrach, že za každý deň omeškania platby účtuje penalizáciu vo výške 0, 09 % z dlžnej sumy, bez toho aby odporca vyjadril súhlas s takýmto úrokom, teda akceptoval návrh navrhovateľa na takýto úrok z omeškania, nie je možné považovať za dohodu alebo zmluvu o určení výšky úroku z omeškania. Súd potom priznal navrhovateľovi právo na úrok z omeškania v jeho zákonnej výške. Právo na úrok z omeškania si navrhovateľ uplatnil od dňa nasledujúceho po dni splatnosti tak, ako bol uvádzaný v daňových dokladoch - faktúrach.


Vychádzajúc z konštatovaných skutočností, súd návrhu navrhovateľa v časti o zaplatenie 13.521, 82 EUR istiny spolu s úrokom z omeškania vo výške 14 % ročne zo sumy 6.685, 12 EUR od 03.04.2006 do 15.04.2006 a zo sumy 13.521, 82 EUR od 16.04.2006 do zaplatenia vyhovel a v prevyšujúcej časti úroku z omeškania návrh zamietol.


O trovách konania súd rozhodoval podľa § 142 ods. 3 O.s.p. a navrhovateľovi, ktorý mal neúspech v pomerne nepatrnej časti, priznal plnú náhradu trov konania proti odporcovi. Trovy navrhovateľa v sume 63.446, 50 Sk pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh v sume 27.354, -- Sk, z trov právneho zastúpenia v sume 31.329, 50 Sk za dva úkony právnej služby po 9.650, -- Sk (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie návrhu na súd) a k tomu režijný paušál 2 x 178, -- Sk a za jeden úkon právnej pomoci po 9.650, -- Sk + 19 % DPH v sume 1.833, 50 Sk (účasť na pojednávaní dňa 29.04.2008) a k tomu režijný paušál 190, -- Sk, z náhrady trov cestovného pri použití osobného motorového vozidla pri ceste na pojednávanie dňa 29.04.2008 v sume 959, -- Sk (priemerná spotreba 4, 8 l/100 km, cena pohonných hmôt 44, 40 Sk/l, počet kilometrov 450 km) a z náhrady za stratu času za čas strávený cestou na pojednávanie dňa 29.04.2008 z B. do B. B. a späť v sume 3.804, -- Sk (12 polhodín po 317, -- Sk). Náhrada trov právneho zastúpenia bola priznaná podľa § 10 ods. 1, 2, § 14 ods. 1 písm. a), c), d), § 15, § 16 ods. 3, 4, § 17 ods. 1 a § 18 ods. 3 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. s tým, že za úkony právnej služby vykonané právnym zástupcom navrhovateľa po 17.09.2007 bola priznaná tarifná odmena zvýšená o daň z pridanej hodnoty, keďže od tohto dňa sa právny zástupca navrhovateľa stal platiteľom DPH. Právnemu zástupcovi navrhovateľa nebola priznaná odmena za úkon - rokovanie s klientom dňa 10.09.2007, keďže právny zástupca navrhovateľa vykonanie takéhoto úkonu právnej služby žiadnym spôsobom nepreukázal a nepreukázal ani zmenu pomerov vo vzťahu medzi účastníkmi konania, na základe ktorej by od prevzatia zastúpenia a podania návrhu bola potrebná porada s klientom. S poukazom na § 151 ods. 1 O.s.p. náhrada trov konania bola priznaná vo výške vyčíslenej právnym zástupcom navrhovateľa.

V zmysle § 160 ods. 1 O.s.p. je potrebné, aby odporca povinnosť uloženú týmto rozhodnutím splnil do troch dní od jeho právoplatnosti s tým, že v zmysle § 149 ods. 1 O.s.p. je povinný prisúdenú náhradu trov konania uhradiť právnemu zástupcovi navrhovateľa.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného vyhotovenia vo vyhotovení dvojmo alebo ústne do zápisnice prostredníctvom tohto súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.


V odvolaní treba popri všeobecných náležitostiach uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.


Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p. (rozhodlo sa vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, nepodal sa návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, iba že namiesto samosudcu rozhodoval senát, súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy), konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie,
oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného
zákona.


Okresný súd Banská Bystrica, dňa 29.4.2008

Mgr. Miriam Kamenská

samosudca

 

left pannel book