CISG
SLOVAKIA

OS DK - 5Cb/10/2008sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd Dolný Kubín samosudcom JUDr. Petrom Bebejom v právnej veci žalobcu: A., s.r.o., so sídlom Č., K. XXXX, . Č. R., IČO: XXXXXXXX, . proti žalovanému: N., s.r.o., so sídlom v N., Z. XXX, . IČO: XX. XXX. XXX, . v konaní o zaplatenie sumy 10.333, - Kč s príslušenstvom, rozsudkom na základe uznania nároku, takto


r o z h o d o l :


Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 10.333, - Kč s 3 % ročným úrokom z omeškania za obdobie od 15.02.2008 až do jej zaplatenia, ako aj trovy konania vo výške 2.000, - Sk, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.


O d ô v o d n e n i e :


Žalobou podanou na tunajší súd dňa 17.04.2008 sa žalobca voči žalovanému domáhal zaplatenia sumy 10.333, - Kč, ako aj náhrady trov tohto konania. Žalobu odôvodnil tým, že na základe dohodnutého obchodno-záväzkového vzťahu dodal žalovanému tovar, ktorý vyfakturoval faktúrou č. FAZ-419/2007 z 29.11.2007, splatnou 13.12.2007, ktorú žalovaný neuhradil. Na základe dohodnutého penále vo výške 0, 2 % denne z dlžnej sumy vystavil žalobca penalizačnú faktúru č. PF-12/2008 na čiastku 1.157, - Kč za obdobie od 14.12.2007 do 14.02.2008, ktorá taktiež žalovaným nebola uhradená.


Žalobca svoju neúčasť na pojednávaní nariadenom na deň 24.11.2008 písomne ospravedlnil a zároveň žiadal aby súd konal v jeho neprítomnosti.


Žalovaný prostredníctvom svojho konateľa J. S. vo svojej výpovedi na uvedenom pojednávaní v celom rozsahu uznal žalobcom uplatnený nárok čo základu a výšky. Poznamenal, že žalobcom uplatnenú pohľadávku vedie vo svojej evidencii a doposiaľ nebola uhradená. Od februára 2008 už žalovaný neprevádzkuje výrobnú činnosť. Dňa 20.11.2008 podal na súd návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok žalovaného, pretože žalovaný nie je schopný splácať svoje záväzky. Žalovaný, ktorý sa zaoberal výrobou obrazov, nebol schopný konkurovať lacnejším výrobkom dovezeným z Č.. Žalovaný prakticky nemá žiaden majetok a nemá ani žiadne finančné prostriedky.


Podľa ustanovenia § 153a ods. 1 O.s.p., ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku.


S poukazom na vyššie uvedené preto súd, vzhľadom na uznávací prejav žalovaného, týkajúci sa celého nároku uplatneného žalobcom v tomto konaní (žalovanej istiny pozostávajúcej z neuhradenej faktúry č. FAZ-419/2007, ktorou bola žalovanému vyúčtovaná kúpna cena za dodaný tovar vo výške 9.176, - Kč a z neuhradenej penalizačnej faktúry č. PF-12/2008 na sumu 1.157, - Kč, ktorou bola vyúčtovaná zmluvná pokuta vo výške 0, 2% denne zo neuhradenej sumy 9.176, - Kč ako už splatnej kúpnej ceny za obdobie od 14.12.2007 do 14.02.2008 ako aj uplatneného 3%-tného ročného úroku z omeškania z celej žalovanej istiny za obdobie od 15.02.2008 až do jej zaplatenia), rozhodol, postupujúc podľa citovaného ust. § 153a ods. 1 O.s.p., o tomto nároku rozsudkom na základe uznania nároku, nakoľko takémuto postupu nebráni ani ust. § 153a ods. 3 O.s.p. Pri právnom posúdení veci súd ohľadne sumy 9.176, - Sk vychádzal z ust. čl. 53 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ohľadne uplatnenej zmluvnej pokuty z ust. § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka aplikovaného s poukazom na § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ohľadne uplatnených úrokov z omeškania (uplatnených v nižšej výške, než aká by bola výška zákonných úrokov z omeškania) z § 735 Obchodného zákonníka.


O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že priznal žalobcovi, ktorý mal v konaní plný úspech vo veci, proti žalovanému právo na ich náhradu v celkovej výške 2.000, - Sk, predstavujúcich náhradu súdneho poplatku za návrh, ohľadne ktorého vznikla žalobcovi v uvedenej výške poplatková povinnosť.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku, pokiaľ ním bolo rozhodnuté rozsudkom na základe uznania nároku, odvolanie nie je prípustné, okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 202 ods. 1 O.s.p.).


Proti výroku o trovách konania možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Dolný Kubín (§ 204 ods. 1 O.s.p.).


V odvolaní sa musí okrem všeobecných náležitostí podania stanovených v § 42 ods. 3 O.s.p. (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, jeho datovania a podpísania) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 O.s.p.).


Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie (§ 205 ods. 3 O.s.p.).


V prípade, že nebude dobrovoľne splnená povinnosť uložená týmto rozhodnutím, môže sa osoba oprávnená z rozhodnutia domáhať uspokojenia svojho nároku návrhom na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona - zák. č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších zmien (§ 251 ods. 1 O.s.p.).


Okresný súd Dolný Kubín, dňa 24.11.2008

JUDr. Peter Bebej

Sudca

 

left pannel book