CISG
SLOVAKIA

KS BB - 49Cbm/14/2004sk en

UZNESENIE
[English version]

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd prvostupňový samosudkyňou JUDr. Evou Kmeťovou v právnej veci žalobcu: M. G. C. S., V. B. XX/X, . B. XXX. XX, . T., zast. JUDr. J. M., advokátom, AK D. L. M. U., C. XX, . B. proti žalovanému 1/: D. s.r.o., P. XX, . B. B., IČO: XX. XXX. XXX. a žalovanému 2/: Ing. D. K. - D., P. XX, B. B., IČO: XX XXX XXX. o zaplatenie 5.632, - EUR s príslušenstvom rozhodol


t a k t o :


Žalovaný 2/ je povinný zaplatiť žalobcovi istinu 5.632, - EUR (EURO) so 14 % úrokom z omeškania ročne, a to zo sumy 2.188, 62 EUR od 17. 11. 2002 do zaplatenia a zo sumy 3.443, 74 EUR od 18. 11. 2002 až do zaplatenia, ďalej sumu 1.373, 62 EUR so 14 % úrokom z omeškania od 7. 5. 2005 až do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.


Žalovaný 2/ je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 55.803, - Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu žalobcu vedený v Ľ. B. a.s., B., číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX.


Súd návrh voči žalovanému 1/ z a m i e t a .


Žalobca je povinný nahradiť žalovanému 1/ trovy konania vo výške 11.130, - Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku.


O d ô v o d n e n i e :


Žalobou podanou na Krajský súd v Banskej Bystrici dňa 23. 8. 2004 žalobca pôvodne žiadal, aby súd zaviazal žalovaného 1/ na zaplatenie istiny 222.647, - Sk s 18, 25 % ročným úrokom z omeškania z čiastky 86.516, - Sk od 17. 11. 2002 až do zaplatenia a z čiastky 136.131, - Sk od 18. 11. 2002 až do zaplatenia. V žalobe uviedol, že žalobca na základe objednávky dodal žalovanému tovar a následne mu vystavil faktúru č. E 031812 vo výške 5.616, - EUR (splatná do 26. 10. 2002), faktúru č. E 034594 vo výške 2.533, 68 EUR (splatná do 17. 11. 2002) a faktúru č. E 034815 vo výške 3.382, 48 EUR (splatná do 18. 11. 2002). Za dodaný tovar žalovaný žalobcovi uhradil len 6.000, - EUR, zvyšnú dlžnú sumu 5.632, 16 EUR aj napriek početným výzvam žalobcu neuhradil.


Proti platobnému rozkazu, vydanému v tejto veci podal žalovaný v zákonnej lehote odpor, v ktorom namietal, že žalobca nebol v právnom vzťahu so žalovaným, ale s iným podnikateľským subjektom, ktorý má síce tiež v obchodnom mene názov D. , nie je však spoločnosťou s ručením obmedzeným a má tiež rozdielne IČO.


Žalobca podaním zo dňa 28. 12. 2004 navrhol, aby súd pripustil do konania na strane žalovaného vstup žalovaného 2/, Ing. D. K. - D., P. XX, . B. B., IČO: XX. XXX. XXX. a žiadal, aby na zaplatenie žalovanej sumy zaviazal oboch žalovaných. Uviedol, že žalobca je od roku 2002 v právnom vzťahu s podnikateľským subjektom, ktorému riadne dodával tovar, a to v septembri 2002 (v hodnote 5.616, - EUR) a v októbri 2002 (v hodnote 5.916, 16 EUR). Údaje na faktúrach vrátane obchodného mena a sídla podnikateľskému subjektu, ktorému bol tovar dodaný, boli uvedené na základe informácií od tohto podnikateľského subjektu, na faktúrach ako aj ďalších dokumentoch je uvedené obchodné meno D. a sídlo P. XX, B. B.. Odberateľ tovaru nikdy nenamietal, že tieto údaje sú chybné, naopak, tovar prevzal a na základe vystavených faktúr v roku 2003 uhradil časť dlžnej sumy vo výške 6.000, - EUR. Žalobca preto nemal dôvod domnievať sa, že obchodné meno podnikateľského subjektu, ktorému tovar dodal, by mohlo byť iné ako to, ktoré uvádzal na všetkých svojich dokumentoch. Po preverení subjektov v obchodnom registri a živnostenskom registri žalobca zistil, že na adrese P. XX, . B. B. majú svoje sídlo dva podnikateľské subjekty, a to 1/: obchodná spoločnosť D. s.r.o., IČO: XX. XXX. XXX, . zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici a 2/: Ing. D. K. - D., IČO: XX. XXX. XXX, . podnikateľa v registri vedie Obvodný úrad v Banskej Bystrici. Oba subjekty majú rovnaké sídlo, v obchodnom mene majú veľkými D., Ing. D. K. je spoločníkom obchodnej spoločnosti D. s.r.o., je jej konateľom, pričom zároveň podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba pod obchodným menom Ing. D. K. - D.. Odberateľ nikdy nenamietal nesprávnosť údajov, uvedených na dokumentoch súvisiacich s tovarom (faktúry, exportné listy CMR, dokumenty, upomienky), preto má žalobca podozrenie o snahe odberateľa vyhnúť sa zaplateniu za riadne dodaný tovar.


Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením zo dňa 22. 2. 2005 č. k. 49Cbm/14/2004-69 pripustil, aby do konania na strane žalovaného pristúpil ako ďalší účastník, a to žalovaný 2/. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 3. 2005.


Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd prvostupňový, príslušný v tejto veci podľa § 11 a § 9 ods. 2 písm. i/ O.s.p. v znení platnom a účinnom pri podaní žaloby, vec prejednal a vykonal dokazovanie listinnými dôkazmi, a to fotokópiami faktúr E 031812 zo dňa 26. 9. 2002, E 034594 zo dňa 17. 10. 2002 a E 034815 zo dňa 18. 10. 2002, exportnými listami zo dňa 27. 9. 2002, 18. 10. 2002, výpismi z obchodného registra na žalobcu a žalovaného 1/, výpisom zo živnostenského registra na žalovaného 2/, upomienkami zo dňa 4. 1. 2003 a 7. 4. 2003 ako aj inými dokladmi, predloženými v tejto veci žalobcom.


Žalobca trval na podanej žalobe, pridržiaval sa dôvodov v nej uvedených.


Žalovaný 1/ na pojednávaní dňa 23. 2. 2005 zastúpený konateľom Ing. D. K. uviedol, že so žalobcom obchodoval podnikateľ Ing. D. K. - D., fyzická osoba a nie žalovaný 1/, ktorý je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným. Uviedol, že vzájomné obchodné vzťahy medzi žalobcom a žalovaným 2/ vznikli ešte v čase, keď obchodná spoločnosť žalovaného 1/ ani nebola založená. Obchody podľa neho prebiehali najprv bez problémov, pričom pôvodne so žalobcom obchodovala obchodná spoločnosť A. s.r.o., B. B., neskôr žalovaný 2/ osobne. Žalovaný 2/ nebol v jednaní priamo so žalobcom, ale s ním rokoval prostredníctvom žalobcovho obchodného zástupcu pre Českú a Slovenskú republiku pánom B., ktorý bol v P.. Po počiatočných bezproblémových obchodoch nastali podľa neho určité problémy z hľadiska kvality jednotnej dodávky, išlo o protišmykové dlaždice, ktoré žalovaný 2/ zabudoval pre svojho ďalšieho obchodného partnera T. a.s., P. na stavbu T. M. v K.. Žalovaný 2/ tvrdil, že telefonicky zástupcovi žalobcu p. B. vady nahlásil, ďalej však v tejto veci už nekonal, nakoniec T. a.s., P. prestal platiť žalovanému 2/, čo bol podľa neho hlavný dôvod, prečo on neuhradil dodávky žalobcovi. Čo sa týka troch dodávok, udávaných v žalobe, tieto boli zrealizované tak, ako to tvrdí žalobca. Namietal, že žalovaný 2/ neuhradil žalobcovi tieto faktúry, nakoľko boli zasielané na žalovaného 1/ ako obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným, zatiaľ čo v právnom vzťahu so žalobcom bol žalovaný 2/ ako živnostník, preto by mal problém zaúčtovať žalobcom zasielané doklady do účtovníctva žalovaného 1/.


Podaním zo dňa 26. 4. 2005 žalobca oznámil, že medzi účastníkmi konania prebieha intenzívna komunikácia za cieľom uzavrieť dohodu o urovnaní sporných nárokov.


Na pojednávaní dňa 26. 10. 2005 žalobca predložil súdu k nahliadnutiu Dohodu o urovnaní uzavretú medzi ním a oboma žalovanými dňa 26. 4. 2005, v ktorej sa žalovaný 2/ zaviazal, že do 10 dní od podpísania dohody uhradí žalobcovi jednak sumu 5.632, 16 EUR spolu s trovami právneho zastúpenia vo výške 1.373, 62 EUR, zaviazal sa tiež, že právnemu zástupcovi žalobcu zaplatí súdne trovy vo výške 55.803, - Sk, a to všetko do 10 dní od podpísania dohody. Žalobca preto navrhol, aby súd pripustil zmenu žalovaného návrhu tak, že žiadal, aby súd zaviazal oboch žalovaných na zaplatenie jednak istiny 5.532, 16 EUR s úrokom z omeškania 18, 26 % ročne zo sumy 2.149, 68 EUR od 17. 11. 2002 až do zaplatenia a zo sumy 3.382, 48 EUR od 18. 11. 2002 až do zaplatenia ďalej, aby zaviazal oboch žalovaných na zaplatenie istiny 1.373, 62 EUR so 16 % úrokom z omeškania od 7. 5. 2005 až do zaplatenia.


Súd rovnopisom zápisnice z pojednávania zo dňa 26. 10. 2005 oboznámil oboch žalovaných s návrhom žalobcu na zmenu petitu tak, ako bol prednesený na tomto pojednávaní.


Súd vec prejednal v neprítomnosti žalovaných na pojednávaní dňa 15. 2. 2006, na ktoré sa bez ospravedlnenia nedostavili napriek tomu, že boli na toto pojednávanie riadne predvolaní.

 

Žalobca poukazoval na Dohodu o urovnaní sporných nárokov uzavretú v Bratislave dňa 26. 4. 2005 a uviedol, že žalovaný 1/ ani žalovaný 2/ podľa tejto dohody žalobcovi žiadnu sumu nepoukázali.


Z Dohody o urovnaní sporných nárokov uzavretej podľa § 585 Obč. zákonníka medzi žalobcom a žalovaným 1/ a žalovaným 2/ v Bratislave dňa 26. 4. 2005 súd zistil, že žalovaný 2/ potvrdil, že na základe jeho objednávky mu žalobca dodal tovar tak, ako je špecifikovaný vo faktúrach č. E 031812, E 034594 a E 034815 v celkovej hodnote 11.632, 16 EUR, pričom žalovaný 2/ uhradil žalobcovi len 6.000, - EUR a dlhuje mu 5.632, 16 EUR. Žalovaný 2/ sa ďalej zaviazal, že do 10 dní od podpísania tejto dohody zaplatí v prospech žalobcu zvyšnú dlžnú čiastku za dodaný tovar vo výške 5.632, 16 EUR, spolu s trovami právneho zastúpenia vo výške 1.373, 62 EUR právnej kancelárii S. L. S. na účet žalobcu a právnemu zástupcovi žalobcu zaplatí trovy konania vo výške 53.803, - Sk.


Nakoľko tak Taliansko, ako aj Slovenská republika sú zmluvnými stranami Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (č. 160/1991 Zb.), súd pri aplikácii hmotného práva vychádzal aj z príslušných ustanovení tohto Dohovoru.


Podľa čl. 11 Dohovoru, zmluva o kúpe sa nemusí uzavrieť alebo preukazovať písomne a nevyžadujú sa pri nej žiadne iné formálne náležitosti; Možno ju preukazovať akýmikoľvek prostriedkami, včítane svedkov.


Podľa čl. 53 Dohovoru, kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so Zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa čl. 78 Dohovoru, ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má druhá strana nárok na úroky z omeškania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody podľa čl. 74.


Po zhodnotení skutočností, zistených na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že žaloba žalobcu voči žalovanému 2/ je oprávnená v celom rozsahu. Na základe uzavretej kúpnej zmluvy dodal žalobca žalovanému 2/ tovar a jeho cenu mu vyfaktúroval vyššie uvedenými troma faktúrami v celkovej hodnote 11.632, 16 EUR, žalovaný 2/ mu však z ceny tovaru uhradil len sumu 6.000, - EUR. V písomnej Dohode o urovnaní sporných nárokov uzavretej medzi účastníkmi konania v Bratislave dňa 26. 4. 2005 žalovaný 2/ uznal svoj záväzok voči žalobcovi a zaviazal sa, že mu ho uhradí do 10 dní od podpísania tejto dohody. V uvedenej písomnej dohode sa tiež žalovaný 2/ zaviazal, že žalobcovi nahradí na trovách konania 1.373, 62 EUR a to účet žalobcu, ďalej sumu 55.803, - Sk na účet jeho právneho zástupcu.


Žalobca na pojednávaní dňa 15. 2. 2006 uviedol, že žalovaný 2/ svoj záväzok podľa Dohody o urovnaní sporných nárokov zo dňa 26. 4. 2005 nesplnil a žalobcovi sumy, na úhradu ktorých sa zaviazal v tejto dohode, nezaplatil, okrem trov konania 55 803, - Sk. Súd vychádzal z toho, že žalovaný 1/ aj žalovaný 2/ boli na pojednávanie na 15. 2. 2006 riadne predvolaní, boli oboznámení aj s požiadavkou žalobcu uplatniť v tomto konaní okrem pôvodne žalovanej sumy 5.632, 16 EUR (v žalobnom návrhu bola táto suma vyjadrená vo výške 222.647, - Sk) si aj úhradu trov právneho zastúpenia podľa Dohody zo dňa 26. 4. 2005. Pokiaľ by bol žalovaný 2/ mal nejaké námietky proti žalobcom udávaným skutočnostiam, mal možnosť ich súdu oznámiť, resp. mal možnosť preukázať čo aj čiastočné plnenie. Žalovaný 2/ však zostal nečinný, ako to už bolo uvedené, na nariadené pojednávania sa bez ospravedlnení nedostavil.


Súd preto rozhodol tak, že návrhu žalobcu vyhovel v celom rozsahu a zaviazal žalovaného na zaplatenie 5.632, - EUR s príslušenstvom tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, ďalej v súlade so záväzkom žalovaného 2/ v písomnej dohode zo dňa 26. 4. 2005 zaviazal žalovaného 2/ aj na náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 1.373, 62 EUR, čo predstavuje žalobcovi vzniknuté trovy konania v súvislosti s vymáhaním tohto nároku voči žalovanému 2/, pričom vzhľadom na to, že žalovaný bol s úhradou tejto sumy žalobcovi v omeškaní, nakoľko ju nezaplatil do 10 dní od podpísania dohody, súd priznal žalobcovi aj úroky z omeškania z tejto sumy.


O ďalších trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1/ O.s.p.. Žalobca bol v konaní voči žalovanému 2/ plne úspešný, preto je povinný nahradiť mu vzniknuté trovy konania. Žalobca na pojednávaní dňa 15. 2. 2006 prehlásil, že žalovaný 2/ mu trovy konania vo výške 55.803, - Sk, na zaplatenie ktorých sa zaviazal v písomnej dohode zo dňa 26. 4. 2005 už zaplatil, preto súd rozhodoval len o trovách konania, ktoré vznikli žalobcovi voči žalovanému 2/ po tom, čo bola táto Dohoda podpísaná, a to v súvislosti s tým, že žalovaný 2/ svoj záväzok nedodržal, preto žalobca nevzal späť žalobu v tejto veci a pokračoval v konaní. Žalobcovi prisúdené trovy konania vo výške 27.816, - Sk predstavujú odmenu za zastupovanie advokátom, ktorá bola určená podľa Vyhl. č. 163/2002 Z. z. a Vyhl. č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb nasledovne: 2 úkony právnej služby (1/ účasť na pojednávaní dňa 26. 10. 2005, 2/ účasť na pojednávaní dňa 15. 2. 2006) po 7.150, - Sk za jeden úkon, 1 x paušál 150, - Sk, 1 x paušál 164, - Sk, 3.500, - Sk náhrada za stratu času v súvislosti s účasťou na pojednávaní dňa 26. 10. 2005 (za 14 polhodín po 250, - Sk) a 2.184, - Sk náhrada za stratu času v súvislosti s účasťou na pojednávaní dňa 15. 2. 2006 (náhrada za 8 polhodín po 273, - Sk za každú polhodinu), ďalej náhrada cestovného vo výške 3.846, - Sk za cestu právneho zástupcu žalobcu na pojednávanie dňa 26. 10. 2005 a náhrada cestovného vo výške 3.672, - Sk za cestu právneho zástupcu žalobcu na pojednávanie na súde dňa 15. 2. 2006 (náhrada určená podľa § 9 zák. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ako základná náhrada a náhrada za spotrebované pohonné látky). Podľa § 149 O.s.p. je žalovaný 2/ žalobcovi prisúdené trovy konania povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu.


Nakoľko žaloba voči žalovanému 1/ bola zamietnutá v celom rozsahu, súd podľa § 142 ods. 1/ O.s.p. zaviazal žalobcu nahradiť žalovanému 1/ trovy konania, a to vo výške 11.130, - Sk za súdny poplatok za podaný odpor.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia vo dvoch vyhotoveniach, prostredníctvom podpísaného súdu na Najvyšší súd SR
v Bratislave.


V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3/ O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie  alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.


Krajský súd v Banskej Bystrici, dňa 10.5.2006

JUDr. Eva Kmeťová

samosudkyňa

 

left pannel book