CISG
SLOVAKIA

NS SR - 3 Obo/247/2005sk en

Uznesenie
[English version]

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Š. L., s.r.o., R. XX., B., Česká republika, zastúpeného JUDr. M. T., advokátkou, J. K. XXX/XX, S., proti žalovanému J. S. – O., M. XX, T., Č., zastúpenému JUDr. J. U., advoká­tom, L. XX, T., o zaplatenie 254.561,24 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 20. apríla 2005 č. k. 15 Cb 10/2004-64, takto

 

rozhodol:

 

Napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa   zrušuje   a vec mu   vracia na ďalšie konanie.

 

Odôvodnenie:

 

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 254 261,24 Sk so 14,25 % úrokom z omeškania ročne od 18. septembra 2001 do zaplatenia a trovy konania 12 775 Sk. Žalobcovi tiež priznal náhradu trov konania 28 800 Sk. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa návrhom na začatie konania domáhal zaplatenia ceny tovaru vo výške 254 561,24 Sk s príslušenstvom. Na základe vykonaného dokazovania zistil, že žalovaný si telefonicky objednal u žalobcu textilný tovar, ktorý si osobne prevzal na colnici v B. 25. júla 2001. Žalobca preto vyfakturoval kúpnu cenu dodaného tovaru faktúrou č. FV 00543/01 na sumu 199 969 Kč. Žalovaný urobil aj fyzickú prebierku tovaru, avšak pri prebierke tovaru nenamietal žiadne vady. Až v mesiaci júl 2002 si uplatnil prvýkrát reklamáciu za vadnú dodávku a ďalej namietal, že dodávka nebola splnená v dohodnutej lehote. Súd prvého stupňa ďalej poukázal na ustanovenie § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka a z neho vyplývajú povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru. Keďže si žalovaný tento záväzok z kúpnej zmluvy nesplnil, teda nezaplatil vyfaktúrovanú kúpnu cenu, žalobca uplatnil svoj nárok na jej zaplatenie na súde dôvodne. Výrok o úrokoch z omeškania odôvod­nil ustanovením § 369 Obchodného zákonníka.      

 

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podal odvolanie, žalovaný. Žiadal napadnutý rozsudok zmeniť a žalobu zamietnuť. Uviedol, že vzhľadom na predchá­dzajúce vadné dodávky tovaru si so žalobcom dohodol možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade dodávky vadného tovaru. Prvé reklamácie vady tovaru uplatnil koncom augusta alebo začiatkom septembra 2001. Tieto reklamácie žalobca vybavil výmenou tovaru. Keďže vzhľadom na vadnosť tovaru odberatelia žalovaného prestali tovar odoberať, v prítomnosti O. S. oznámil žalobcovi, že odstupuje od zmluvy a vráti mu tovar, ktorý vykazuje vadnosť v 40%. Vzhľadom na uvedený skutkový stav žalobcovi vzniklo právo na vrátenie tovaru.

 

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že súd prvého stupňa zistil úplne skutkový stav veci a na jeho základe správne uzavrel, že žalovaný si nesplnil záväzok z kúpnej zmluvy. Opäť poukázal na skutočnosť, že žalovaný tovar reklamoval po roku, čo je v rozpore s ustanovením § 428 ods. 1 Obchodného zákonníka. Súčasne poprel existenciu dohody o odstúpení od zmluvy, ako aj skorších reklamácií.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§10 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie je opodstatnené.

 

Predmetom odvolacieho konania je zaplatenie 254 261,24 Sk s príslušen­stvom ako ceny za dodaný tovar. Účastníci konania si nezaložili príslušnosť cudzozemského súdu, preto sú slovenské súdy príslušné na konanie vo veci (§ 37 zákona číslo 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zmien a doplnkov). V posudzovanom prípade strany nedohodli ani právo, ktoré by sa použilo na právne vzťahy z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Na základe § 2 zákona číslo 97/1963 Zb. v znení zmien a doplnkov a skutočnosti, že Česká republika a Slovenská republika sú zmluvnými štátmi Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorý bol oznámený a publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 160/1991, je potrebné nárok žalobcu posudzovať podľa tohto Dohovoru.

 

Počas celého konania žalovaný namietal vadné plnenie žalobcu. V odvolacom konaní svoje tvrdenia upresnil a uviedol meno osoby, ktorá bola pri jeho odstúpení od kúpnej zmluvy, nakoľko dodaním tovaru s vadami došlo k porušeniu zmluvy podstatným spôsobom.

 

Podľa názoru odvolacieho súdu súd prvého stupňa nesprávne rozhodol o povinnosti žalovaného zaplatiť cenu tovaru podľa Obchodného zákonníka. Keďže v konaní aplikoval nesprávny právny predpis, napadnuté rozhodnutie nie je možné potvrdiť, ani zmeniť, preto Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 O.s.p. zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie (§221 ods. 2O.s.p.).

 

V novom rozhodnutí o veci súd prvého stupňa rozhodne tiež o náhrade trov odvolacieho konania.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 

V Bratislave dňa 26. októbra 2006

 

JUDr. Beáta Miničová, v. r.

predsedníčka senátu

 

left pannel book