CISG
SLOVAKIA

OS BJ - 1Cb/282/2007sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd Bardejov samosudkyňou JUDr. Janou Dubivskou v právnej veci žalobcu J. G. a.s., so sídlom P. XXXX/XX, . XXX. XX. J. N. N., Č. R., IČO: XX. XXX. XXX, . zastúpeného splnomocnenkyňou JUDr. I. H., L. X, . XXX. XX. J. N. N., Č. R., proti žalovanému N. U., bytom N. X, . B., o zaplatenie 60.885, -Kč s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 60.885, -Kč s 3, 85 % úrokom z omeškania ročne od 18.6.2006 až do zaplatenia v lehote 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.


Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 4.380, -Sk v lehote 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

O d ô v o d n e n i e :


Žalobca sa žalobou podanou na tunajšom súde dňa 25.5.2007 voči žalovanému domáhal zaplatenia sumy 60.885, -Kč s 3, 85 % úrokom z omeškania od 18.6.2006 do zaplatenia a náhrady trov konania z dôvodu žalovaným nezaplatenej kúpnej ceny za žalobcom dodaný tovar. Žalobu odôvodňoval tým, že dňa 12.5.2006 dodal žalovanému na základe jeho objednávky požadovaný tovar - sklársku šatónovú surovinu, sklenené guličky a šatónové špičky v hodnote 71.310, -Kč, ktorý žalovaný riadne prevzal v sklade žalobcu a následne odviezol vlastným autom. V žalobe uviedol, že za dodaný tovar vyúčtoval žalovanému faktúrou číslo 160608957 zo dňa 12.5.2006, splatnou dňa 17.6.2006 kúpnu cenu vo výške 71.310, -Kč s tým, že od tejto kúpnej ceny odpočítal hodnotu vrátených obalov vo výške 10.425, -Kč, v dôsledku čoho mu bol žalovaný povinný zaplatiť titulom kúpnej ceny sumu vo výške 60.885, -Kč, ktorú podľa tvrdenia žalobcu v lehote splatnosti ani ku dňu podania žaloby na súd napriek mnohým urgenciám nezaplatil. Sadzbu požadovaných úrokov z omeškania odôvodňoval tým, že ide o zákonné úroky z omeškania, pričom poukázal na ustanovenie § 369 Obchodného zákonníka.


Na pojednávanie vo veci konané dňa 29.10.2007 sa účastníci nedostavili, napriek tomu, že mali predvolanie naň doručené riadne a včas, žalovaný dňa 21.8.2007. Žalobca svoju neúčasť na pojednávaní ospravedlnil písomným podaním zo dňa 3.10.2007 a súhlasil, aby súd vec prejednal a rozhodol v jeho neprítomnosti v zmysle podanej žaloby a predložených dôkazov. Žalovaný svoju neúčasť na pojednávaní neospravedlnil, k žalobe sa nevyjadril ani nepožiadal o odročenie pojednávania z dôležitého dôvodu. V zmysle ustanovenia § 101 odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku súd vec prejednal v neprítomnosti účastníkov konania s prihliadnutím na obsah spisu a vykonané dôkazy.


Súd vykonal vo veci dokazovanie oboznámením sa s obsahom listinných dôkazov pripojených k žalobe, a to fotokópie faktúry číslo 160608957 zo dňa 18.5.2006 splatnej dňa 17.6.2006 znejúcej na sumu 60.885, -Kč s pripojeným dodacím listom číslo 39069, žalovanému adresovanej výzvy na úhradu faktúry číslo 160608957 zo dňa 17.4.2007, obsahom písomného podania žalobcu zo dňa 3.10.2007, výpisu z obchodného registra žalobcu a zistil tento skutkový stav:


Medzi žalobcom ako predávajúcim a žalovaným ako kupujúcim došlo na základe objednávky žalovaného a jej akceptácie žalobcom k neformálnemu uzavretiu zmluvy o kúpe tovaru, na základe ktorej žalobca dodal žalovanému tovar, sklársku šatonovú surovinu, a to sklenené guličky a šatonové špičky prevzatie ktorého je potvrdené podpisom na dodacom liste číslo 39069 s uvedením ŠPZ žalovaného BJ 264 AV (z obsahu uvedeného dodacieho listu vyplýva, že medzi účastníkmi bola v súlade s I. 2000 dohodnutá dodacia doložka Ex Works, teda zo závodu, podľa ktorej tovar odvezie kupujúci priamo zo závodu predávajúceho a ďalej zaň zodpovedá kupujúci). Kúpnu cenu za dodaný tovar, po odrátaní náhrady za 5 vrátených vriec žalobca vyúčtoval žalovanému faktúrou číslo 160608957 zo dňa 18.5.2006 splatnou dňa 17.6.2006 znejúcou na sumu 60.885, -Kč ktorú podľa tvrdenia žalobcu v žalobe žalovaný nezaplatil, hoci bol k tomu viackrát vyzývaný.


Žalobca má sídlo na území Českej republiky, žalovaný, ktorý zmluvu o kúpe tovaru so žalobcom uzavrel ako podnikateľ podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia, čo je vzhľadom na všetky okolnosti prípadu nepochybné mal v čase uzavretia zmluvy miesto podnikania na území SR, na území SR má aj bydlisko. Z výpisu zo živnostenského registra žalovaného bolo zistené, že dňom 31.10.2006 žalovaný ukončil svoju podnikateľskú činnosť, došlo k zániku jeho živnostenského oprávnenia, účastníkom tohto konania je preto ako fyzická osoba - nepodnikateľ i keď ide o záväzkový vzťah súvisiaci s jeho niekdajšou podnikateľskou činnosťou . Ide o konanie s cudzím prvkom, preto musel súd vyriešiť najprv otázku právomoci súdov Slovenskej republiky na konanie v tejto veci a aký právny poriadok má byť použitý na posúdenie žalobou uplatneného nároku žalobcu.


Podľa § 2 Zákona číslo 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokiaľ neustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákon vydaný na vykonanie medzinárodnej zmluvy.


Pretože žiadna medzinárodná zmluva, uzavretá medzi Českou a Slovenskou republikou neupravuje právomoc súdov, je potrebné otázku právomoci posudzovať v zmysle citovaného zákonného ustanovenia podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov v ktorom je implementované aj Nariadenie Rady (ES) číslo 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.


Podľa § 37 Zákona číslo 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom ak ďalej nie je ustanovené inak, právomoc slovenských súdov je daná, ak osoba, proti ktorej smeruje návrh (žaloba), má na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo a ak ide o majetkové práva, ak tu má majetok.


V zmysle horeuvedeného ustanovenia § 37 Zákona číslo 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom je teda v tomto prípade daná právomoc súdov Slovenskej republiky na konanie.


Podľa ustanovenia § 48 Zákona číslo 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom slovenské súdy postupujú v konaní podľa slovenských procesných predpisov, pričom všetci účastníci majú rovnaké postavenie pri uplatňovaní svojich práv.

 
Predmetom tohto konania je zaplatenie kúpnej ceny tovaru. Každý z účastníkov má sídlo (žalovaný v čase uzavretia zmluvy miesto podnikania) na území iného štátu.


Podľa § 756 Obchodného zákonníka ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná a bola uverejnená v Zbierke zákonov, neobsahuje odlišnú úpravu.


Zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch, ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi Dohovoru upravuje Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (ďalej len Dohovor), publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 160/1991 Zb.


Žalobca má sídlo v Českej republike, čo bolo a je žalovanému nepochybne známe vzhľadom k tomu, sa to uvádza aj na vystavenej faktúre a dodacom liste, ktoré sú v češtine pričom aj k dodaniu tovaru došlo jeho odvozom žalovaným zo závodu žalobcu na území Českej republiky. Miesto podnikania žalovaného bolo v čase uzavretia zmluvy so žalobcom v Slovenskej republike, kde má žalovaný stále bydlisko. Oba štáty sú zmluvnými štátmi Dohovoru, pričom nebolo zistené, žeby jeho použitie na svoj zmluvný vzťah strany vylúčili, preto je na posúdenie daného záväzkového vzťahu potrebné aplikovať ustanovenia tohto Dohovoru.


Podľa článku 11 Dohovoru zmluva o kúpe sa nemusí uzavrieť alebo preukazovať písomne a nevyžadujú sa pri nej žiadne iné formálne náležitosti; možno ju preukazovať akýmikoľvek prostriedkami, včítane svedkov.


Podľa článku 30 Dohovoru predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto Dohovorom. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom (článok 53 Dohovoru).


Podľa článku 59 Dohovoru je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu v dobe ustanovenej zmluvou alebo určiteľnej podľa zmluvy a tohto Dohovoru a nie je potrebné, aby bol na to vyzvaný alebo aby boli splnené iné formality zo strany predávajúceho.


Podľa článku 78 Dohovoru, ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má druhá strana nárok na úroky z omeškania.


Podľa článku 7 Dohovoru, otázky patriace do predmetu úpravy tohto Dohovoru, ktoré sa v ňom výslovne neriešia, sa riešia podľa všeobecných zásad, na ktorých Dohovor spočíva, alebo, ak takéto zásady chýbajú, podľa ustanovení právneho poriadku rozhodného podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného.


Podľa ustanovenia § 155 odsek 2 písmeno b) Občianskeho súdneho poriadku výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môže vyjadriť v cudzej mene, ak to neodporuje okolnostiam prípadu a ak niektorý z účastníkov je devízovým cudzozemcom.


V zmysle ustanovenia § 2 Zákona číslo 202/1995 Z.z. (devízový zákon) devízovým tuzemcom je právnická osoba so sídlom v tuzemsku alebo fyzická osoba s trvalým pobytom v tuzemsku; tuzemcom je aj organizačná zložka tuzemca v zahraničí,
Cudzozemcom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je tuzemcom. Tuzemskom je územie Slovenskej republiky.


Na základe vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že žalobca svoju povinnosť z uzavretej zmluvy o kúpe tovaru dodať žalovanému dohodnutý tovar splnil. Dodanie tovaru žalobcom a jeho prevzatie žalovaným je preukázané podpisom na dodacom liste číslo 39069 s uvedením ŠPZ žalovaného BJ 264 AV. V priebehu konania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali tvrdenia žalobcu, že žalovaný svoju povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar v lehote splatnosti, ku dňu podania žaloby na súd ani ku dňu vyhlásenia rozsudku nesplnil. Žalovaný v priebehu konania nárok žalobcu na zaplatenie dlžnej sumy 60.885, -Kč nijako nespochybnil, dlžnú sumu neuhradil ani nijako nespochybnil jej oprávnenosť. K žalobe sa, napriek tomu, že mu bola riadne doručená dňa 21.8.2007 nevyjadril, hoci bol na to súdom výslovne vyzvaný, na pojednávanie sa napriek včasnému a riadnemu predvolaniu nedostavil ani nežiadal súd o jeho odročenie.


Na základe vykonaného dokazovania, vychádzajúc z citovaných ustanovení Dohovoru dospel súd k záveru, že nárok žalobcu uplatnený žalobou je v celom rozsahu dôvodný, preto uložil žalovanému týmto rozsudkom, vyhláseným dňa 29.10.2007 povinnosť zaplatiť žalobcovi dlžnú sumu vo výške 60.885, -Kč a vzhľadom na omeškanie žalovaného so zaplatením kúpnej ceny aj s úrokmi z omeškania vo výške 3, 85 % ročne od 18.6.2006 až do zaplatenia. Povinnosťou žalovaného z uzavretej zmluvy o kúpe tovaru bolo zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar, v zmysle žalobcom vystavenej faktúry číslo 160608957 tak mal urobiť prevodným príkazom do dňa splatnosti, ktorým bol deň 17.6.2006. Žalovaný nesplnil včas svoj záväzok zaplatiť žalobcovi kúpnu cenu za dodaný tovar, čím sa počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti faktúry dostal do omeškania a je preto povinný zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti kúpnej ceny uvedenej vo vystavenej faktúre do zaplatenia tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku keďže sadzba žalobcom požadovaných úrokov z omeškania nepresahuje sadzbu určenú podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka.


O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 odsek 1 v spojení s § 151 odsek 1 Občianskeho súdneho poriadku. Žalobca mal vo veci plný úspech, preto má právo na náhradu účelne vynaložených trov na uplatňovanie svojho práva. Tieto trovy konania žalobcu pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku zo žaloby vo výške 4.380, -Sk vzhľadom na predmet konania (položka 2/a Sadzobníka súdnych poplatkoch, ktorý tvorí prílohu zákona číslo 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia jeho písomného vyhotovenia na Okresný súd Bardejov.


V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 odsek 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 odsek 1 Občianskeho súdneho poriadku).


Odvolanie proti rozsudku možno odôvodniť v zmysle ustanovenia § 205 odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v §221 odsek 1 Občianskeho súdneho poriadku, konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a Občianskeho súdneho poriadku), rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné.
Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona číslo 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti).


Okresný súd Bardejov, dňa 29.10.2007

JUDr. Jana Dubivská

 

left pannel book