CISG
SLOVAKIA

OS GA - 17Cb/7/2006sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd Galanta v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Mariannou Hosťoveckou v právnej veci navrhovateľa: L. I., so sídlom I. O. - X?M.. É., XX, . av. J. J.?s, XXXXX. C. L. R. C., F., zapísaná v O. R. v C. pod číslom XXXX. B XXXXX, . zastúpený advokátom Mgr. T. R., členom združenia advokátov Č. & P., H. N. X, . XXX. XX. B., proti odporcovi: P., s.r.o., so sídlom H. XXX/XXX, . XXX. XX. P. Ú. IČO: XX. XXX. XXX, . o zaplatenie 54.577, 06 EUR s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :


Odporca je povinný zaplatiť žalobcovi istinu vo výške

- 7.663, 80 EUR z 9% ročným úrokom z omeškania od 26.2.2004 do 31.12.2005, s 9, 25% ročným úrokom z omeškania od 1.1.2006 do 30.6.2006, a v ďalších polrokoch s ročným úrokom z omeškania vo výške úrokovej sadzby Európskej ústrednej banky platnej k prvému dňu daného polroka zvýšenej o 7 %,

- 6.838, 76 EUR s 9% ročným úrokom z omeškania od 11.3.2004 do 31.21.2005, s 9, 25 % úrokom z omeškania od 1.1.2006 do 30.6.2006, a v ďalších polrokoch s ročným úrokom z omeškania vo výške úrokovej sadzby Európskej ústrednej banky platnej k prvému dňu daného polroka zvýšenej o 7 %,

- 5.485, 31 EUR s 9% ročným úrokom z omeškania od 25.3.2004 do 31.12.2005, s 9, 25% ročným úrokom z omeškania od 1.1.2006 do 30.6.2006 a v ďalších polrokoch s ročným úrokom z omeškania vo výške úrokovej sadzby Európskej ústrednej banky platnej k prvému dňu daného polroka zvýšenej o 7 %,

- 7.904, 92 EUR s 9% ročným úrokom z omeškania od 15.4.2005 do zaplatenia,

- 10.409, 79 EUR s 9% ročným úrokom z omeškania od 29.4.2004 do 31.12.2005, s 9, 25% ročným úrokom z omeškania od 1.1.2006 do 30.6.2006, a v ďalších polrokoch s ročným úrokom z omeškania vo výške úrokovej sadzby Európskej ústrednej banky platnej k prvému dňu daného polroka zvýšenej o 7 %,

- 6.563, 17 EUR s 9% úrokom z omeškania od 16.5.2004 do 31.12.2005, s 9, 25% ročným úrokom z omeškania od 1.1.2006 do 30.6.2006, a v ďalších polrokoch,
- s ročným úrokom z omeškania vo výške úrokovej sadzby Európskej ústrednej banky platnej k prvému dňu daného polroka zvýšenej o 7 %,

- 6.408, 02 EUR s 9% ročným úrokom z omeškania od 3.6.2004 do 31.12.2005, s 9, 25% ročným úrokom z omeškania od 1.1.2006 do 30.6.2006, a v ďalších polrokoch s ročným úrokom z omeškania vo výške úrokovej sadzby Európskej ústrednej banky platnej k prvému dňu daného polroka zvýšenej o 7 %,

- 3.304, 01 EUR s 9% ročným úrokom z omeškania od 17.6.2004 do 31.12.2005, s 9, 25% ročným úrokom z omeškania od 1.1.2006 do 30.6.2006, a v ďalších polrokoch s ročným úrokom z omeškania vo výške úrokovej sadzby Európskej ústrednej banky platnej k prvému dňu daného polroka zvýšenej o 7 %,


a na účet právneho zástupcu nahradiť trovy konania pozostávajúce so súdneho poplatku vo výške 121.506, - Sk a trov právneho zastúpenia vo výške 242.626, 13 Sk a to všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.


O d ô v o d n e n i e :


Navrhovateľ sa svojím návrhom zo doručeným súdu dňa 16.3.2006 domáhal, aby súd zaviazal odporcu na zaplatenie istiny tak, ako je to uvedené vo výroku rozhodnutia.


Svoj návrh odôvodnil tým, že medzi navrhovateľom ako predávajúcim a odporcom ako kupujúcim ( s predošlým obchodným menom R., spol. s r.o. bolo v priebehu rokov 1998 až 2004 uzavretých postupne niekoľko nezávislých kúpnych zmlúv, na základe ktorých navrhovateľ dodal odporcovi tovar bližšie špecifikovaný vo faktúrach, ktoré navrhovateľ priložil k svojmu návrhu, a odporca ako kupujúci sa zaviazal zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu na základe faktúr vystavovaných navrhovateľom. Tovar bol dodávaný na adresu vtedajšieho sídla odporcu, kde odporca tento tovar i s vystavenými faktúrami preberal. Odporca však od roku 2004 prestal faktúry za tovar prevzatý na základe kúpnych zmlúv uhrádzať ( jednalo sa o faktúry z roku 2004). Takto odporca nezaplatil navrhovateľovi za tovar s celkovou kúpnou cenou 54.577, 06 EUR, pričom splatnosť faktúr bola na faktúrach vyznačená. Navrhovateľ vyzval odporcu viackrát na úhradu faktúr a to osobne ako aj prostredníctvom splnomocnených zástupcov. Listom zo dňa 23.8.2004 bol odporca vyzvaný na zaplatenie neuhradených faktúr v celkovej výške 54.577, 06 EUR s príslušenstvom. Odporca listom zo dňa 30.8.2004 potvrdil prijatie výzvy na zaplatenie neuhradených faktúr v celkovej sume 54.577, 06 EUR s príslušenstvom, čím zároveň uznal tento záväzok, a to tým, že v tomto liste uviedol, že ...Týmto kompenzujeme náš záväzok voči firme L. F. ... . Týmto malo dôjsť k uznaniu dlhu zo strany odporcu podľa francúzskeho Obchodného zákonníka. Odporca si započítal svoje nároky voči pohľadávkam z neuhradených faktúr, čo však navrhovateľ nepovažuje za platné, nakoľko ani jeden z uvedených nárokov nemá právny ani skutkových základ a odporca ani napriek výzve navrhovateľa nepreukázal. Navrhovateľ listom zo dňa 14.9.2005 vyzval písomne odporcu na zaplatenie neuhradených faktúr v celkovej sume 54.577, 0 EUR s príslušenstvom, pričom túto výzvu adresoval na adresu odporcu zapísanú v obchodnom registri. Uvedenú výzvu sa mu však nepodarilo doručiť a to z dôvodu, že adresát je neznámy.


Navrhovateľ k svojmu návrhu ako listinné dôkazy priložil faktúru č. 1090 z 26.1.2004 na tovar s kúpnou cenou 7.663, 08 EUR, faktúru č. 1815 z 9.2.2004 na tovar s kúpnou cenou 7.239, 56 EUR, faktúru č. 90210 z 9.2.2004 (dobropis) na tovar s kúpnou cenou 400, 80 EUR, faktúru č. 2575 z 23.2.2004 na tovar s kúpnou cenou 5.485, 31 EUR, faktúru č. 3636 z 15.3.2004 na tovar s kúpnou cenou 7.904, 92 EUR, faktúru č. 4364 z 29.3.2004 na tovar s kúpnou cenou 10.409, 79 EUR, faktúru č. 5239 z 15.4.2004 na tovar s kúpnou cenou 6.563, 17 EUR, faktúru č. 6272 z 3.5.2004 na tovar s kúpnou cenou 6.408, 02 EUR a faktúru č. 7021 z 17.5.2004 na tovar s kúpnou cenou 3.304, 01 EUR, ďalej úradne overený preklad výpisu navrhovateľa z Obchodného registra v C. z 13.11.2005, list zo dňa 1.7.2004 obsahujúci výzvu na zaplatenie neuhradených faktúr, list z8.8.2004 odoslaný dňa 23.8.2004 obsahujúci výzvu na zaplatenie neuhradených faktúr, list zo dňa 30.8.2004, list z 3.9.2004 obsahujúci výzvu na preukázanie nárokov odporcu voči navrhovateľovi, list z 14.9.2005 obsahujúci výzvu na zaplatenie s obálkou preukazujúcou vrátenie zásielky z dôvodu, že adresát je neznámy.


Súd vo veci vydal platobný rozkaz č.k. 17Cb 7/2006-153 zo dňa 4.10.2006, ktorý sa však nepodarilo doručiť odporcovi do vlastných rúk a preto súd uznesením platobný rozkaz zrušil v plnom rozsahu v zmysle § 173 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.


Súd vo veci vytýčil pojednávanie na deň15.12.2006, na ktoré sa dostavil právny zástupca navrhovateľa. Odporca sa nedostavil, predvolanie mu bolo doručené na jeho adresu uvedenú v obchodnom registri, pričom zásielka sa súdu vrátila dňa 23.11.2006 s tým, že adresát je neznámy. Iná adresa odporcu nie je súdu známa, preto považoval súd zásielku v zmysle § 48 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku za doručenú dňom 26.11.2006. Keďže odporca sa na pojednávanie nedostavil a ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, súd postupoval v intenciách § 101 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku a vec prejednal v jeho neprítomnosti, pričom prihliadol na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy. Súd vykonal dokazovanie oboznámení sa s vyššie uvedenými faktúrami, úradne overeným prekladom výpisu navrhovateľa z Obchodného registra v C. z 13.11.2005, výpisom odporcu z obchodného registra, listom zo dňa 1.7.2004 obsahujúcim výzvu na zaplatenie neuhradených faktúr, listom z 8.8.2004, odoslaným dňa 23.8.2004 obsahujúcim výzvu na zaplatenie neuhradených faktúr, listom zo dňa 30.8.2004, listom z 3.9.2004 obsahujúcim výzvu na preukázanie nárokov odporcu voči navrhovateľovi, listom z 14.9.2005 obsahujúcim výzvu na zaplatenie s obálkou preukazujúcou vrátenie zásielky z dôvodu, že adresát je neznámy a dospel k nasledovného skutkovému a právnemu stavu veci:


Navrhovateľ je spoločnosťou založenou a registrovanou podľa práva Francúzskej republiky o čom svedčí priložený úradne overený preklad výpisu navrhovateľa z Obchodného registru v C.. Odporca je podnikateľským subjektom podľa slovenského práva, pričom podľa výpisu z obchodného registra sídli na adrese H. XXX/XXX, . P. Ú. XXX. XX.


Podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom ak účastníci nezvolia rozhodujúce právo, ich záväzkové vzťahy sa spravujú právnym poriadkom, použitie ktorého zodpovedá rozumnému usporiadaniu daného vzťahu. Vzhľadom na to, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, sa spravidla spravujú kúpne zmluvy právom miesta, kde je sídlo predávajúceho. To znamená, že právny vzťah medzi účastníkmi konania sa spravuje právnym poriadkom Francúzskej republiky, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11.4.1980 (Viedenský dohovor). Článok 1 písmeno a) Dohovoru upravuje zmluvy o kúpe tovaru medi stranami, ktoré majú miesto podnikania v rôznych štátoch, ak tieto sú zmluvnými štátmi. Francúzska republika i Slovenská republika sú zmluvnými štátmi Dohovoru.


Medzi navrhovateľom a odporcom došlo k uzatvoreniu ústnej kúpnej zmluvy, na základe ktorej sa navrhovateľ zaviazal dodať odporcovi tovar a odporca sa zaviazal zaplatiť dojednanú kúpnu cenu na základe faktúr vystavovaných navrhovateľom. Navrhovateľ dodal odporcovi tovar dodával na adresu uvedenú v obchodnom registri, kde odporca tovar prevzal i s vystavenými faktúrami. Odporca podľa vyjadrenia navrhovateľa riadne plnil svoju povinnosť od roku 1998 a to až do doby, kým nezmenil svoje obchodné meno z pôvodného R. s.r.o. so sídlom v B., P. XX. na terajšie obchodné meno P., s.r.o. so sídlom v P. Ú., H. XXX/XXX.. Od roku 2004 si nesplnil svoje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar a do dnešného dňa tak neuhradil navrhovateľovi za prevzatý tovar kúpnu cenu v celkovej výške 54.577, 06 EUR na základe faktúr: faktúra č. 1090 z 26.1.2004 - kúpna cena 7.663, 08 EUR, splatná 25.2.2004, faktúra č. 1815 z 9.2.2004 - kúpna cena 7.239, 56 EUR, splatná 10.3.2004, faktúra č. 90210 z 9.2.2004 (dobropis) -400, 80 EUR, splatná 10.3.2004, faktúra č. 2575 z 23.2.2004 - kúpna cena 5.485, 31 EUR, splatná 24.3.2004, faktúra č. 3636 z 15.3.2004 - kúpna cena 7.904, 92 EUR, splatná14.4.2004, faktúra č. 4364 z 29.3.2004 - kúpna cena 10.409, 79 EUR, splatná 28.4.2004, faktúra č. 5239 z 15.4.2004- kúpna cena 6.563, 17 EUR, splatná 15.5.2004,
faktúra č. 6272 z 3.5.2004 - kúpna cena 6.408, 02 EUR, splatná 2.6.2004, faktúra č. 7021 z 17.5.2004 -kúpna cena 3.304, 01 EUR, splatná 16.6.2004.


Podľa článku 78 Dohovoru, ak sa kupujúci oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má predávajúci nárok na úroky z omeškania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody. Výšku úrokov z omeškania Dohovor výslovne neupravuje. Podľa článku 7 ods. 2 Dohovoru otázky, ktoré sa výslovne neriešia v Dohovore, sa riešia podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného, teda podľa Francúzskeho právneho poriadku. Podľa francúzskeho právneho poriadku, ak sa strany nedohodnú inak, má veriteľ právo na úroky z omeškania vo výške úrokovej sadzby uplatňovanej Európskou ústrednom bankou pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka zvýšenú o sedem percentuálnych bodov. Úroková miera Európskej ústrednej banky bola od 6.1.2003 2% a od 6.12.2005 2, 25%. K omeškaniu došlo v priebehu februára až júna 2004, kupujúci je tak povinný platiť úrok z omeškania od prvého dňa omeškania do 31.12.2005 vo výške 9% ročne z dlžnej sumy, od 1.1. 2006 do 30.6.2006 vo výške 9, 25% ročne z dlžnej sumy a ďalšie polroky počas omeškania vo výške úrokovej miery Európskej ústrednej banky zvýšenej o 7%.


Súd mal za preukázané, že medzi účastníkmi konanie vznikol záväzkový vzťah, na základe ktorého si navrhovateľ svoj záväzok dodať objednaný tovar splnil, odporca si svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar nesplnil. Týmto svojím konaním sa dostal do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, preto ho súd zaviazal na zaplatenie úrokov z omeškania podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.


Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.


Čo sa týka trov konania, súd v zmysle zásady úspešnosti účastníka konania podľa § 142 ods. 1 O.s.p. priznal procesne úspešnému účastníkovi náhradu trov konania, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 121.506, - Sk a trov právneho zastúpenia v celkovej výške 242.626, 13 Sk, ktoré si navrhovateľ vyčíslil v súlade s Vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a to nasledovne:
- 4 úkony právnej služby po 16.850, - Sk (zvýšenej na trojnásobok, nakoľko sa vyžaduje znalosť cudzieho práva a znalosť cudzieho jazyka) + 19% DPH=240.618, - Sk,
- náhrada za stratu času (cesta na pojednávanie = 2x polhodina a cesta z pojednávania = 2x polhodina) = 1.188, 13 Sk, - náhrada cestovného z Bratislavy do Galanty a späť = 164, - Sk,
- náhrada hotových výdavkov (telekomunikačné výdavky a miestne prepravné za 4 úkony právnej služby uskutočnené v roku 2006) = 4 x 164, -režijný paušál = 656, - Sk spolu .............................................................................................................. 242.626, 13 Sk.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Trnave.


V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.


Odvolanie proti rozsudku možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v §221 ods.1 O.s.p.,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§205a O.s.p.),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.

Ak povinný dobrovoľne nesplní čo mu ukladá vykonateľné súdne rozhodnutie, môže oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie podľa Zákona č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.


Okresný súd Galanta, dňa 15.12.2006

JUDr. Marianna Hosťovecká

predseda senátu

 

left pannel book