CISG
SLOVAKIA

OS ZV - 16Cb/19/2009sk

R o z s u d o k

v mene Slovenskej republiky

[English version]


Okresný súd Zvolen v konaní pred sudkyňou JUDr. Annou Snopčokovou v právnej veci navrhovateľa R. s. r. o., D. XXX, . XXX. XX B., IČ: XXXXXXXX, . Česká republika, zastúpeného M.. P. B., advokát, A. S. P., B., M., v. o. s., F. X, . XXX. XX. J. , Česká republika proti odporcovi S. S., s. r. o., N.. S. XX/XX, . XXX. XX. Z., IČO: XXXXXXXX, . o zaplatenie 925, 30 EUR s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :

 

Súd návrh navrhovateľa z a m i e t a.


Súd odporcovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .


O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa podaným návrhom domáhal toho, aby súd uložil odporcovi povinnosť zaplatil navrhovateľovi 925, 30 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 9, 5% ročne zo sumy 925, 30 EUR od 26. 02. 2007 do 30. 06. 2007, s 9, 75% úrokom z omeškania ročne zo sumy 925, 30 EUR od 01. 07. 2007 do 31. 12. 2007, s 10, 5% úrokom z omeškania ročne zo sumy 925, 30 EUR od 01. 01. 2008 do 30. 06. 2008, s 10, 75% úrokom z omeškania ročne zo sumy 925, 30 EUR od 01. 07. 2008 do 31. 12. 2008, s úrokom z omeškania vo výške určenej podľa ustanovenia § 1 Nař. vlády č. 142/1994 Sb. v platnem znění zz sumy 925, 30 EUR od 01. 01. 2009 do zaplatenia a nahradiť trovy konania.


Návrh odôvodnil tým, že navrhovateľ ako predávajúci uzavrel s odporcom ako kupujúcim na základe jeho objednávok ústnu kúpnu zmluvu. Predmetom tejto zmluvy bola kúpa športového oblečenia podľa vyúčtovania a za kúpnu cenu uvedenú na vystavenom daňovom doklade č. F. Navrhovateľ zaslal objednaný tovar odporcovi ako obchodný balík. Odporca dodávku tovaru riadne prevzal. Medzi navrhovateľom a odporcom bolo dohodnuté, že kúpna cena za tovar bude zaplatená do 30 dní odo dňa dodania tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet navrhovateľa. Navrhovateľ odporcovi vystavil daňový doklad č. F. ktorým mu vyúčtoval kúpnu cenu vo výške 925, 30 EUR. Odporca pohľadávku do dňa podania návrhu neuhradil. Navrhovateľ ďalej v návrhu uviedol, že zmluvný vzťah založený medzi navrhovateľom a odporcom ústnymi kúpnymi zmluvami sa riadi Úmluvou OSN o zmluvách o «medzinárodnej» «kúpe» tovaru. Podľa článku 78 citovanej úmluvy má navrhovateľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania, pretože sa odporca ocitol v omeškaní s platením svojho peňažného záväzku. Navrhovateľ pri stanovení výšky úroku z omeškania vychádzal z ustanovenia § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka ČR, § 517 odst. 2 Občianskeho zákonníka ČR a § 1 Nař. vlády č. 142/1994 Sb.


Tunajší súd vo veci vydal platobný rozkaz č. k. 16Cb19/2009-38 dňa 11. 08. 2009, ktorý bol uznesením tunajšieho súdu č. k. 16Cb 19/2009-47 zo dňa 14. 09. 2009 zrušený pre nedoručiteľnosť odporcovi.


Súd vo veci nariadil pojednávanie na deň 05. 11. 2009, na ktoré sa nedostavil navrhovateľ, ani jeho právny zástupca a odporca. Zástupca navrhovateľa neúčasť písomne ospravedlnil a žiadal, aby súd rozhodol v ich neprítomnosti. U odporcu súd mal vykázané doručenie v zmysle § 48 ods. 2 O. s. p. Súd preto v zmysle § 101 ods. 2 O. s. p. vo veci konal a aj rozhodol bez prítomnosti účastníkov konania.


Podľa § 409 Obchodného zákonníka kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.


Súd vo veci vykonal dokazovanie písomnými dokladmi a to faktúrou č. F. zo dňa 25. 01. 2007, sprievodkou k obchodnému balíku, predžalobnou upomienkou zo dňa 19. 09. 2008 a zistil tento skutkový stav:


Navrhovateľ horeuvedenou faktúrou vyfakturoval odporcovi cenu tovaru spolu vo výške 925, 30 EUR. K návrhu doložil ďalší písomný doklad a to podaciu potvrdenku, z ktorej súd zistil, že navrhovateľ zasielal obchodný balík odporcovi, ktorý bol podaný na pošte dňa 25. 01. 2007, z tejto podacej potvrdenky súd však mal preukázané, že odporca ako adresát nepotvrdil doručenie balíka, keď na podacej potvrdenke sa nenachádza dátum a podpis adresáta ani potvrdenie, že obdržal balík, ktorý bol zapísaný na tejto sprievodke.


Súd na základe takto zisteného skutkového stavu dospel k názoru, že navrhovateľ v zmysle § 120 O.s . p. neuniesol dôkazné bremeno, keď nepreukázal súdu, že odporcovi skutočne aj dodal tovar, ktorý vyfakturoval faktúrou č. F. zo dňa 25. 01. 2007. Z týchto dôvodov potom ani nepreukázal, že by navrhovateľovi vzniklo právo na zaplatenie ceny tovaru, tak ako sa tohto návrhom domáhal. Z týchto dôvodov preto súd návrh navrhovateľa zamietol v plnom rozsahu.


O trovách konania súd rozhodol v zmysle § 151 ods. 1 O. s. p. Hoci odporca bol úspešným účastníkom konania, neuplatnil si žiadne trovy konania, o trovách konania súd rozhoduje len na návrh. Súd teda rozhodol tak, že odporcovi právo na náhradu trov konania nepriznal.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici, písomne v 3 vyhotoveniach ( § 204 ods. 1, prvá veta O. s. p.).


V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( § 205 ods. 1 O. s. p.). Pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložit s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy ( § 42 ods. 3 O. s. p.).


Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona (Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti - Exekučný poriadok a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v zmení neskorších predpisov); ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí, návrh na súdny výkon rozhodnutia ( § 251 ods. 1 O. s. p.).


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., t. j.

1) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov

2) ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania

3) účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený

4) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie

5) sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný

6) účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom

7) rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát

8) súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( § 205a O. s. p. ), t. j.

1) sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu (prísediaceho) alebo obsadenia súdu,

2) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej,

3) odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4 O. s. p.,

4) ich účastník konania bez svojej viny nemohol označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci ( § 205 ods. 2 O. s. p.).


Okresný súd Zvolen, dňa 5.11.2009

JUDr. Anna Snopčoková

samosudca

left pannel book