CISG
SLOVAKIA

KS NR - 15Cob/140/2008sk en

UZNESENIE
[English version]

 

Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: T., spol. s r.o., U K., U. B., Č. R., IČO: XX. XXX. XXX, . zast. advokátom JUDr. B. B., V. X, . T., proti žalovanému: T. P. - Z. S., L. R. XX/A, . M., IČO: XX. XXX. XXX, . zast. advokátkou JUDr. I. M., P. X, . K., o zaplatenie 34.960, - Kč s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Komárno č.k. 5Cb/114/2006-116 zo dňa 25.3.2008, takto


r o z h o d o l :


Odvolací súd rozsudok Okresného súdu Komárno č.k. 5Cb/114/2006-116 zo dňa 25.3.2008  

z r u š u j e a vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.O d ô v o d n e n i e :


Okresný súd Komárno napadnutým rozsudkom žalobu zamietol. Žalobcu zaviazal na náhradu trov konania žalovanému v sume 21.364, 50 Sk a na účet súdu svedočné v sume 1.378, - Sk do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.


V odôvodnení napadnutého rozsudku prvostupňový súd uviedol, že žalobca návrhom zo dňa 30.8.2005 sa domáhal proti žalovanému vydania platobného rozkazu na uloženie povinnosti zaplatiť 34.960, - Kč s 13% úrokom z omeškania od 16.7.2004 až do zaplatenia a nahradiť trovy konania. Žalobca svoj návrh odôvodnil titulom nedoplatku kúpnej ceny.


Po vykonanom dokazovaní súd prvého stupňa zistil, že žalobca žalovanému dodal tovar dňa 11.6.2004 - zemiaky skoré v celkovom množstve 12 000 kg. Pri preberaní tovaru vo večerných hodinách - piatok zamestnanec žalobcu - šofér a skladník pri zložení časti tovaru ustálili vadu dodaného tovaru cca 40 dkg na vrece a to ohliadkou na základe mechanického poškodenia. Nasledujúci pracovný deň v pondelok ráno pri ohliadke tovaru na paletách sa zistilo, že vrecia sú mokré a začína sa prirodzený proces kvasenia škrobu. V ten deň ráno Ing. S. S. osobne telefonicky zavolal pani S. zamestnankyni žalobcu a túto skutočnosť oznámil ako i to, že zemiaky nebude môcť prevziať, teda odmietne dodaný tovar za tú vadu, ktorú považoval za podstatnú. Zo strany zamestnankyne žalobcu pani S. bolo navrhnuté z dôvodu zníženia škody, aby žalovaný vo svojich priestoroch vykonal umývanie zemiakov. Tento návrh zamestnanec žalovaného prijal, avšak jej oznámil, že s touto činnosťou u žalovaného vzniknú náklady ako i škoda, ktoré vedia ustáliť až po distribuovaní do jednotlivých predajní. Dňa 17.6.2004 sa vykonala pracovná porada subdodávateľov žalobcu, kde Ing. S., P. G. a žalovaný viedli rokovanie ohľadne doriešenia vzniknutých nákladov a škody u žalovaného s dôvodom odstránenia škody dodaného tovaru - zemiakov. Súčasne žalovaný ako i Ing. S. požiadali zamestnanca žalobcu, aby o týchto skutočnostiach informoval i zamestnankyňu pani S..


Zo strany žalovaného za dodané zemiaky dňa 11.6.2004 došlo k zaplateniu celkovej kúpnej ceny zníženej o 144 kg v sume 1.252, 80 Sk faktúrou č. 320651 v sume 103.147, 20 Kč.


Zo strany žalovaného došlo k vyčísleniu celkovej škody dňom 29.6.2004, ktorým dňom doručil i toto vyčíslenie faxom žalobcovi. Medzičasom zo strany žalobcu došlo k dodaniu ďalšej dodávky žalovanému a to dňa 8.6.2004, kde žalobca vyúčtoval kúpnu cenu faktúrou č. 320626 v sume 138.700, - Kč. Zo strany žalovaného došlo k uhradeniu uvedenej kúpnej ceny čiastočne a to dňa 1.11.2004 v sume 103.740, - Kč. Pri zaplatení tejto kúpnej ceny jednostranne započítal svoju škodu titulom zľavy z kúpnej ceny v sume 34.960, - Kč.


Na základe takto vykonaného dokazovania mal prvostupňový súd za preukázané, že v danom prípade nárok žalobcu titulom zaplatenia nedoplatku kúpnej ceny nie je dôvodný. Zo strany žalovaného došlo k vytknutiu vád riadne a včas. Túto skutočnosť potvrdil súdom vypočutý svedok - obchodný zástupca žalovaného Ing. S., ktorý po zistení vady dodaného tovaru nasledujúci pracovný deň po jeho dodaní, t.j. pondelok 14.6.2004 telefonicky uplatnil reklamáciu u zamestnanca žalobcu pani S.. Svedok jasne popísal spôsob uplatnenia reklamácie, teda že žalovaný odstupuje od zmluvy a až na naliehanie zamestnanca žalobcu v záujme zníženia škody, pristúpil k praniu zemiakov. Súčasne požiadal pracovníka žalobcu, aby umožnil zľavu ustáliť až po konečnom ustálení, teda po distribuovaní v jednotlivých predajniach. Túto skutočnosť vo veci vypočutá svedkyňa pani S. nevylúčila. Vzhľadom na odstup času, na obsah rozhovoru si nepamätala. Vo veci vypočutý svedok P. G. potvrdil tú skutočnosť, že ak sa jedná o bežnú dodávku tovaru, reklamácia sa prijíma aj telefonicky. Svedok P. G. potvrdil i samotné rokovanie so žalovaným a svedkom S. v L. týkajúce sa predmetnej reklamácie. Z výpovede svedkov na strane žalobcu teda nebolo spochybnené a vyvrátené tvrdenie výpovede svedka žalovaného pána S. týkajúce sa uplatnenia reklamácie. Vyčíslenie škody bolo doručené faxovou správou dňa 29.6.2004 žalobcovi. Vo veci vypočutý svedok pán S. taktiež potvrdil, že zo strany žalovaného uchovaný tovar od jeho dodania, t.j. 11.6.2004 bol uložený v skladových priestoroch žalovaného B. I.. Jedná sa o historickú budovu s klimatickým priestorom odolne vybavený chladiarenským zariadením. Vzhľadom teda k záveru, že zo strany žalovaného došlo k vytknutiu vád tovaru riadne a včas a v tejto časti súdu v súdnom konaní predložil dôkaz formou výpovede svedka, súd mal za to, že sú splnené podmienky i na uplatnenie jednostranného započítania v súlade s ustanovením § 580 Občianskeho zákonníka. Pri strete týchto splatných pohľadávok, pohľadávka žalobcu zanikla. Z uvedeného dôvodu považoval tento nárok na nedôvodný a preto zanikol.


Z právneho hľadiska vec posúdil podľa ustanovenia § 409, 428, 437 Obchodného zákonníka ako i podľa ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka.


O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 OSP a v konaní úspešnému žalova-nému priznal ich náhradu celkom v sume 21.364, 50 Sk z titulu zaplateného súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia žalovaného. O trovách štátu rozhodol podľa § 148 ods. 1 OSP.


Proti tomuto rozsudku podal žalobca odvolanie, v ktorom uviedol, že predmetom podanej žaloby bolo zaplatenie kúpnej ceny dodaného tovaru podľa faktúry č. 320626, ktorou žalovanému vyfakturoval dodanie 14 600 kg skorých zemiakov celkom sumou 138.700, - Kč. Žalovaný tento tovar riadne prevzal, pričom prevzatie tovaru potvrdil na medzinárodnom nákladnom liste číslo SK 1844170. Voči kvalite tohto tovaru žalovaný nevzniesol žiadne námietky a dňa 1.11.2004 vykonal čiastočnú úhradu tejto faktúry vo výške 103.800, - Kč, pričom zostala neuhradená dlžná čiastka 34.960, - Kč. Dokazovanie, ktoré bolo vedené na prvostupňovom súde sa týkalo inej dodávky tovaru pre žalovaného a síce skorých zemiakov dodaných žalovanému dňa 11.6.2204, vyfakturovaných faktúrou č. 320651. Žalovaný túto dodávku reklamoval v množstve 144 kg, čo bolo odpočítané od dodaného tovaru a nebolo predmetom fakturácie. Keďže žalovaný počas celého konania na súde prvého stupňa nepreukázal, že by došlo k riadnemu a najmä včasnému vytknutiu inej vady dodaného tovaru než tej, ktorá už bola zohľadnená pri vystavení faktúry č. 320651, žalobca žiadal napadnutý rozsudok zmeniť a žalobe vyhovieť.


Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu písomne nevyjadril.


Krajský súd v Nitre ako odvolací súd, prejednal vec podľa § 212 ods. 1 OSP a na nariadenom pojednávaní v zmysle ustanovenia § 214 ods. 1 OSP postupom podľa § 221 ods. 1 písm. h/ novelizovaného OSP (účinnosť od 15.10.2008) napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.


Podľa citovaného ustanovenia súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenia právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.


Z napadnutého rozsudku vyplýva, že prvostupňový súd vec z právneho hľadiska nesprávne posudzoval podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, pričom správne ju mal posúdiť podľa príslušných článkov Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 160/1991 Zb..


Tento dohovor bol ratifikovaný s výhradou, že v tom čase ČSFR nebude viazaná čl. 1 ods. 1 písm. b/ dohovoru (na základe sukcesie práv a záväzkov po ČSFR tento dohovor platí i pre ČR a SR a to s účinnosťou ku dňu 1.1.1993).


Odvolací súd preto napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.


V novom rozhodnutí o veci rozhodne súd prvého stupňa i o náhrade trov odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 OSP).


P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.


Krajský súd v Nitre, dňa 15.10.2008

JUDr. Ján Bzdúšek

predseda senátu

left pannel book