CISG
SLOVAKIA

KS ZA - 15Cb/206/2002sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Krajský súd v Žiline v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Čanádyovou v obchodnoprávnej veci navrhovateľa M. M., s.r.o. so sídlom M. X/XXX, . XXX. XX. O. - H., Č. R., IČO: XX. XXX. XXX, . právne zastúpeného Mgr. P. S., advokátom so sídlom N.. G. M.R.Š. X, . XXX. XX. Ž. proti odporcovi I., spol. s r.o. so sídlom XXX. XX. M. N. O. č. XXX, . IČO: XX. XXX. XXX. v konaní o zaplatenie 7 001, 30 EURO s príslušenstvom takto


r o z h o d o l :


Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi 4 001, 30 EURO spolu s úrokom z omeškania 0, 035% denne zo sumy 2 738, 90 EURO od 7. 5. 2001 do zaplatenia, zo sumy 4 262, 40 EURO od 19. 5. 2001 do 22. 5. 2003, zo sumy 3 262, 40 EURO od 23. 5. 2003 do 21. 8. 2003, zo sumy 1 262, 40 EURO od 22. 8. 2003 do zaplatenia a trovy konania na účet právneho zástupcu navrhovateľa Mgr. P. S., advokáta so sídlom v Ž. vo výške 48 569, 50 Sk, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.


O d ô v o d n e n i e :


Navrhovateľ sa návrhom zo dňa 20. júna 2002, ktorý doručil 24. 6. 2002 na Krajský súd v Žiline, domáhal, aby odporca bol zaviazaný k zaplateniu 7 001, 30 EURO, úroku z omeškania vo výške 0, 05% za každý deň omeškania zo sumy 2 738, 90 EURO od 7. 5. 2001 do zaplatenia, úroku z omeškania vo výške 0, 05% za každý deň omeškania zo sumy 2 738, 90 EURO od 19. 5. 2001 do zaplatenia titulom ceny za dodanie hutníckeho materiálu - oceľové nerezové plechy, ktorého cenu dodaného materiálu účtoval navrhovateľ faktúrou č.50543/1, splatnú 6. 5. 2001 vo výške fakturovanej ceny 5 356, 80 DEM, čo znamená 2 738, 90 EURO a faktúrou č.50603/1, splatnou 18. 5. 2001 vo výške 8 336, 50 DEM, v prepočte 4 262, 40 EURO.

Spolu so žalovanou istinou si uplatnil aj úrok z omeškania, aplikujúc ustanovenie § 369 Obchodného zákonníka.


Odporca v konaní tvrdil, že žalovaná istina 7 001, 30 EURO nezodpovedá výške dlhu, ktorú má odporca vo vzťahu k faktúram navrhovateľa č.50543/1 a 50603/1, a to z toho dôvodu, že titulom plnenia predmetných faktúr odporca poskytol navrhovateľovi 85 334, - Sk 20. 8. 2003 a 41 685, - Sk 21. 5. 2003 a tvrdil, že vo vzťahu k faktúre č.50603/1 a vo vzťahu k faktúre č.50543/1 uhradil 5. 12. 2001 sumu 110 005, 26 Sk. Tvrdil, že z faktúry č.50543/1 ostáva uhradiť 2 738, 94 EURO a z faktúry č.50603/1 je nezaplatená časť 1 262, 45 EURO.


Tunajší súd rozhodol skorším rozsudkom 15Cb/206/2002-28 z 31. 10. 2003, ktorým v plnom rozsahu návrhu vyhovel. Na základe odvolania odporcu následne Najvyšší súd SR uznesením 1Obo/188/2004-64 zo dňa 17. júna 2005, kedy skorší rozsudok Krajského súdu v Žiline zrušil a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie, pričom v odôvodnení okrem iného poukázal, že v novom konaní je potrebné zistiť všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie vo veci a doplniť dokazovanie ohľadne výšky pohľadávky navrhovateľa a zaoberať sa otázkou úroku z omeškania vzhľadom na to, že zo strany odporcu došlo k čiastočnému zaplateniu kúpnej ceny.


Následne na základe dispozitívneho úkonu navrhovateľa, čiastočného späťvzatia čo do výšky 3 000, - EURO, súd uznesením 15Cb/206/2002-78 z 8. 3. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 1. 4. 2006, konanie čo do zaplatenia 3 000, - EURO zastavil, to znamená predmetom konania ostala istina 4 001, 30 EURO.


Následne navrhovateľ po podaní návrhu upravil žalobný petit tak, že žiadal, aby odporca bol zaviazaný k zaplateniu čiastky 4 001, 30 EURO spolu s 0, 035% denným úrokom zo sumy 2 738, 90 EURO od 7. 5. 2001 do zaplatenia, zo sumy 4 262, 40 EURO od 19. 5. 2001 do 22. 5. 2003, zo sumy 3 262, 40 EURO od 23. 5. 2003 do 21. 8. 2003 a zo sumy 1 262, 40 EURO od 22. 8. 2003 do zaplatenia, pričom na zvyšnej časti pôvodne uplatneného úroku z omeškania netrval a zobral návrh na pojednávaní dňa 16. 4. 2007 na zaplatenie 0, 015% denného úroku z omeškania zo sumy 4 262, 40 EURO od 19. 5. 2001 do zaplatenia, ďalej zo sumy 2 738, 90 EURO od 7. 5. 2001 až do zaplatenia späť.


Súd pripustil zmenu návrhu v súlade s úpravou žalobného petitu navrhovateľom na pojednávaní dňa 10.3.2008. Vzhľadom na skutočnosť, že po podaní žalobného návrhu zo dňa 20. júna 2002 navrhovateľom na súd nedošlo zo strany súdu k pripusteniu skoršieho návrhu na zmenu návrhu, č.l. 27 spisu a skorší rozsudok Krajského súdu v Žiline bol zrušený, súd pri porovnaní pôvodne uplatneného nároku (v návrhu) a nároku vyplývajúceho z upraveného petitu (o ktorom rozhodoval) dospel k záveru, že zo strany navrhovateľa ide o zmenu žalobného návrhu, v ktorej si navrhovateľ uplatňuje aj príslušenstvo nie zo základu 2 738, 90 EURO od 19. 5. 2001, ale zo základu 4 262, 40 EURO od 19. 5. 2001 do zaplatenia, a nie o čiastočné späťvzatie v časti o zaplatenie 0, 15 % úroku z omeškania, a preto o tomto návrhu rozhodoval ako o návrhu na zmenu žalobného petitu a nie ako o čiastočnom späťvzatí návrhu.


Súd vykonal dokazovanie výsluchom zástupcu navrhovateľa, listinnými dôkazmi v spise a zistil tento skutkový stav.


Ako vyplýva z obsahu spisu, navrhovateľ si žalovanú istinu, ktorá ostala predmetom sporu vo výške 4 001, 30 EURO, uplatnil titulom nesplatenej faktúry č.50543/1 a faktúry č.50603/1, ktorými účtoval odporcovi cenu za dodaný tovar - oceľové nerezové plechy. V konaní navrhovateľ predložil ako listinné dôkazy predmetné faktúry ako aj dodacie listy, ktoré sa k jednotlivým faktúram viazali, a to dodací list č.40603-1 z 18. 4. 2001, ktorý je vo vzťahu k faktúre č.50603/1 ako aj dodací list č.40543-1 zo 6. 4. 2001, ktorý sa viaže k faktúre č.50543/1. Taktiež dodanie tovaru preukazoval predložením medzinárodného nákladného listu CZY 3274971, z ktorého súd zistil, že odporcovi 1. 4. 2006 bol doručený tovar - oceľové nerezové plechy v rozsahu 2 196 kg, na tomto medzinárodnom nákladom liste sa nachádza aj pečiatka odporcu obsahujúca obchodné meno a sídlo odporcu. Dodanie tovaru preukazoval tiež dokladmi JCD, č.l. 10 spisu.


Odporca v konaní nerozporoval, že došlo medzi účastníkmi k uzavretiu kúpnej zmluvy tak, ako skutkovo vymedzil navrhovateľ tieto skutočnosti v návrhu, a že došlo k dodaniu tovaru - oceľových nerezových plechov v stanovenej hodnote a že hodnota predmetného tovaru bola účtovaná faktúrami 50543/1 a 50603/1. Odporca v konaní len tvrdil, že časť predmetných faktúr zaplatil. V konaní bol povinný odporca svoje tvrdenie preukázať, teda preukázať, koľko vo vzťahu k jednotlivým faktúram, ktoré sú predmetom konania, zaplatil. V konaní odporca okrem svojich tvrdení neprodukoval žiadne listinné dôkazy, výpisy z účtu alebo iné dôkazy, ktoré by preukazovali čiastočné zaplatenie fakturovanej ceny. V konaní na druhej strane navrhovateľ, č.l. 38 až 40 spisu, predložil výpisy z účtu navrhovateľa, z ktorých súd zistil, že odporca vo vzťahu k faktúre č.50603/1 zaplatil dňa 23. 5. 2003 na účet navrhovateľa sumu 1 000, - EURO, vo vzťahu k faktúre č.50603/1 dňa 22. 8. 2003 zaplatil sumu 2 000, - EURO, pričom platba, ktorá bola poskytnutá odporcom na účet navrhovateľa 10. 12. 2001 vo výške 2 518, 01 EURO, sa viaže k inej faktúre, nakoľko je tu uvedený variabilný symbol 505441, ktorý nezodpovedá označeniu ani jednej z faktúr, ktoré sú predmetom tohto konania, viď listinné dôkazy č.l. 38, 39, 40 spisu. Odporca v konaní svoje tvrdenia, že čiastočne zaplatil predmet sporu, preukazoval predložením predmetných faktúr, výdajky-prevodky aj výpisu z účtu navrhovateľa z 5. 12. 2001, č.l. 47 spisu, ďalej výpis z účtu z 20. 8. 2003, č.l. 53 a 54 spisu, ktorými preukazoval zaplatenie v prospech M. M. sumy 110 005, 26 Sk, ktorá sa však viaže k variabilnému symbolu 505441, viď č.l. 47 spisu, ako aj preukazoval zaplatenie v prospech odporcu sumy 85 334, - Sk, ktorá vo výpise z účtu č.l. 53 spisu, nemá uvedený variabilný symbol tak, aby bolo zrejmé, vo vzťahu ku ktorej faktúre platba bola zo strany odporcu navrhovateľovi realizovaná.


V konaní teda odporca žiadnymi dôkazmi nepreukázal koľko a kedy vo vzťahu k jednotlivým faktúram, ktoré sú predmetom sporu, zaplatil. Na druhej strane navrhovateľ preukazoval výpismi z účtu a existenciou aj variabilných symbolov pri platbách odporcu, že odporca v prospech faktúr, ktoré sú predmetom tohto konania, a to faktúry č.50603/1 poskytol celkovo čiastku 3 000, - EURO a to dňa 23. 5. 2003 sumu 1 000, - EURO a dňa 22. 8. 2003 sumu 2 000, - EURO, pričom nebolo preukázané z listinných dôkazov odporcu vôbec, ani z preukázaných dokladov navrhovateľa, že by titulom plnenia druhej faktúry teda faktúry č.50543/1 bola poskytnutá suma 2 518, 01 EURO, viď výpis z účtu z 10. 12. 2001, č.l. 40 spisu, a to z toho dôvodu, že pri tejto platbe odporca uviedol iný variabilný symbol teda faktúru pod č.505441, ktorá nie je predmetom konania. Vzhľadom na uvedené súd vychádzal iba z listinných dôkazov, ktoré v konaní produkoval navrhovateľ, ktorý preukázal, že odporca zaplatil sumu 3 000, - EURO v prospech faktúry č.50603/1 po podaní návrhu teda po 24. 6. 2002, dňa 23. 5. 2003 zaplatil 1 000, - EURO a dňa 22. 8. 2003 titulom platby faktúry č.50603/1 zaplatil 2 000, - EURO. Vzhľadom na uvedené súd priznal žalovanú istinu 4 001, - EURO titulom kúpnej ceny za dodávku tovaru podľa Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, a to z toho dôvodu, že predmet kúpy bol dohodnutý a realizovaný medzi obchodnými spoločnosťami, navrhovateľom, ktorý má sídlo na území Českej republiky a odporcom, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že obe republiky sú signatármi Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 160/91 Zb., ďalej len Dohovor OSN), súd aplikoval túto medzinárodnú normu pred ustanoveniami hmotnoprávnych predpisov, teda Obchodného zákonníka.

Súd priznal žalovanú istinu z dôvodu, že odporca v konaní nerozporoval, že došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, k plneniu na základe kúpnej zmluvy, nerozporoval správnosť účtovania ceny predmetných dvoch faktúr a nepreukázal v konaní, že z predmetných faktúr po podaní návrhu alebo pred podaním návrhu zaplatil z účtovanej ceny viac než preukázaných 3 000, - EURO tak, ako špecifikoval súd vyššie v tomto rozhodnutí. Dôkazné bremeno tvrdení bolo na strane odporcu, aby preukázal, že žalovaná istina vo vyššej čiastke než 3 000, - EURO zanikla po podaní návrhu zaplatením, resp. zanikla zaplatením pred podaním návrhu. V tejto časti odporca svoje tvrdenie o zaplatení zo žalovanej istiny sumy viac ako 3 000, - EURO nepreukázal.

Odporca v konaní nepoprel dôvodnosť uplatňovaného nároku na zaplatenie 0, 05% denného úroku z omeškania, nepreukázal, že zákonný úrok z omeškania, ktorý si uplatnil navrhovateľ v konaní podľa § 369 Obchodného zákonníka tak, ako ho špecifikoval na strane 2 návrhu, je neprimerane vysoký, ani výšku úroku nerozporoval, súd vychádzal zo skutočnosti, že odporca v tomto smere nárok navrhovateľa čo do uplatnenej výšky úroku z omeškania nespochybnil. Ako vyplýva aj z písomného podania odporcu, aj z podaného odvolania, navrhovateľ žiadal upraviť len dobu omeškania vzhľadom na čiastočnú úhradu jednotlivých faktúr, avšak nenamietal ani v tomto písomnom podaní - v odvolaní proti skoršiemu rozsudku krajského súdu, ani v iných podaniach výšku úroku z omeškania, ktorú si navrhovateľ v konaní uplatnil. Súd vychádzal, že v konaní nebola sporná uplatnená výška úroku z omeškania, a preto z nej vychádzal a priznal spolu so žalovanou istinou, vzhľadom na čiastočnú úhradu faktúr a zmenu petitu, 0, 035% denný úrok z omeškania ako sankciu za porušenie povinnosti riadne a včas zaplatiť žalovanú pohľadávku. Súd vychádzal zo skutočnosti, že odporca termíny splatnosti jednotlivých faktúr nespochybnil, nespochybnil správnosť účtovania ceny, a preto priznal úrok z omeškania, vzhľadom na dobu čiastočnej úhrady faktúry č.50603/1, vo výške 0, 035% denne tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, pričom pri priznaní úroku z omeškania aplikoval ustanovenie § 735 Obchodného zákonníka platného a účinného na území ČR, a to z toho dôvodu, že výšku úroku z omeškania
Dohovor OSN neupravuje a súd v tejto časti aplikoval hmotné právo platné a účinné na území ČR, teda ustanovenia § 735 Obchodného zákonníka ako aj § 369 Obchodného zákonníka platného a účinného na území ČR a účinného v čase založenia záväzkového vzťahu, teda v mesiaci apríl a máj 2001, nakoľko nebolo v konaní preukázané, že medzi účastníkmi došlo k voľbe práva (súd aplikoval ust. § 10 ods. 2 písm. a/ zák.č. 97/1963 Zb.). Vzhľadom na uvedené skutočnosti vychádzal pri priznaní úroku z omeškania z hmotného práva v sídle predávajúceho, teda ustanovení Obchodného zákonníka platného a účinného na území ČR, účinného v mesiaci apríl a máj 2001 § 369 a § 735.

Súd priznal žalovanú istinu titulom nezaplatenej ceny za tovar dodaný v súlade s článkom 30 Dohovoru a pri aplikácii článku 53 citovaného Dohovoru, podľa ktorého kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom. S poukazom na citované hmotnoprávne ustanovenia pri aplikácii ust. Obchodného zákonníka platného v roku 2001 na území ČR súd priznal, ako už súd vyššie uviedol, úrok z omeškania s poukazom aj na článok 78 Dohovoru, podľa ktorého ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má druhá strana nárok na úroky z omeškania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody podľa článku 74. Vzhľadom na bližšiu absenciu úpravy o výške úrokov a podmienkach pre priznanie úrokov z omeškania súd aplikoval vyššie citovanú hmotnoprávnu úpravu pri priznaní úrokov z omeškania.


Navrhovateľ mal v konaní úspech, pri aplikácii § 142 ods. 1 O.s.p. mu vzniká právo na náhradu trov konania. V tomto rozhodnutí súd rozhodol o celkovej náhrade trov konania, teda aj tých trov konania, ktoré vznikli navrhovateľovi v súvislosti s čiastočným späťvzatím návrhu vo výške 3 000, - EURO, a to tak, že priznal navrhovateľovi trovy konania aj v zastavenej časti konania o zaplatenie 3 000, - EURO s poukazom na § 146 ods. 2 O.s.p., keď odporca nesie zavinenie na zastavení konania v tejto časti, nakoľko dôvodom čiastočného späťvzatia návrhu bolo uhradenie sumy 3 000, - EURO odporcom dňa 23.5.2003, t.j. po podaní žalobného návrhu na súd, tak ako to vyplýva z výpisu z účtu navrhovateľa na č.l. 38 spisu. Navrhovateľ si uplatnil trovy konania prostredníctvom právneho zástupcu podaním zo dňa 10.3.2008 ako trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 15 280, - Sk a trovy právneho zastúpenia v celkovej výške 36 927, - Sk za úkony - prevzatie a príprava zastúpenia a podanie žaloby zo dňa 20.6.2002, 1 úkon po 7 710, - Sk (základ 7 001, 30 EUR podľa kurzu k 1.6.2002), účasť na pojednávaní dňa 31.10.2003 - 5 620, - Sk (základ 4 001, 30 EUR podľa kurzu k 31.10.2003), čiastočné späťvzatie žaloby zo dňa 6.2.2004 - 2 270, - Sk (základ 3 000, - EUR podľa kurzu k 6.2.2004), účasť na pojednávaní dňa 16.8.2006 a dňa 7.9.2006, ktoré boli odročené bez prejednania veci - 1 úkon po 1 362, 50 Sk (1/4 odmeny zo základu 4 001, 30 EUR podľa kurzu k 16.8.2006 a 7.9.2006) a účasť na pojednávaní dňa 16.4.2007 a dňa 10.3.2008 - 1 úkon po 4 850, - Sk (základ 4 001, 30 EUR podľa kurzu k 16.4.2007 a 10.3.2008). V rámci vyúčtovaných trov konania si navrhovateľ uplatnil tiež režijné paušály vo výške 2 x 120, - Sk, 2 x 128, - Sk, 2 x 164, - Sk, 178, - Sk a 190, - Sk. Celkovo si navrhovateľ uplatnil trovy konania vo výške 52 207, - Sk.


Súd priznal navrhovateľovi trovy konania vo výške zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 15 280, - Sk a trovy právneho zastúpenia v súlade s vyúčtovaním za úkony právnej pomoci - prevzatie a príprava zastúpenia a podanie žaloby na súd, 1 úkon právnej pomoci po 7 710, - Sk, spolu za 2 úkony 15 420, - Sk + režijný paušál 240, - Sk (2 x 120, - Sk) a za úkon účasť na pojednávaní dňa 31.10.2003 sumu 5 620, - Sk + režijný paušál 128, - Sk pri aplikácii vyhlášky č. 591/2002 Z.z.. Ďalej súd priznal navrhovateľovi trovy právneho zastúpenia za úkony - písomné podanie (čiastočné späťvzatie návrhu) zo dňa 6.2.2004 vo výške 2 270, - Sk + režijný paušál 128, - Sk, a účasť na pojednávaní dňa 16.8.2006 a dňa 7.9.2006 vo výške 2 725, - Sk (2 x 1 362, 50 Sk) + režijný paušál 328, - Sk (2 x 164, - Sk) v súlade s vyúčtovaním pri aplikácii vyhlášky č. 655/2004 Z.z.. Za úkon - účasť na pojednávaní dňa 16.4.2007 súd priznal navrhovateľovi odmenu len vo výške 1 212, 50 Sk + režijný paušál 178, - Sk pri aplikácii vyhlášky č. 655/2004 Z.z., nakoľko ako to vyplýva zo zápisnice z pojednávania č.l. 100 spisu, nedošlo k otvoreniu predmetného pojednávania a k prejednaniu veci. Súd ďalej priznal navrhovateľovi náhradu trov zastúpenia za úkon právnej pomoci - účasť na pojednávaní dňa 10.3.2008 vo výške 4 850, - Sk + režijný paušál 190, - Sk. Celkovo tak súd priznal navrhovateľovi na účet jeho právneho zástupcu proti odporcovi pri aplikácii § 142 ods. 1 O.s.p., § 149 ods. 1 O.s.p., vyhlášky č. 591/2002 Z.z. a vyhlášky č. 655/2004 Z.z. trovy konania v celkovej výške 48 569, 50 Sk.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Krajského súd v Žiline na Najvyšší súd SR v Bratislave v dvoch vyhotoveniach.

Podľa § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Podľa § 205 ods. 3 O.s.p. rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.


Ak nebude povinnosť uložená týmto rozsudkom splnená dobrovoľne, je možné navrhnúť výkon rozhodnutia.


Krajský súd Žilina, dňa 10.3.2008

JUDr. Erika Čanádyova

Predseda senátu

 

left pannel book