CISG
CZECHIA

Úvodcz

Vítejte na stránkách elektronické databáze informací o Úmluvě OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží v České republice publikované pod číslem 160/1991 Sb. jako Sdělení federálního ministerstva zahraničních věci (ang. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG). Tato databáze je vytvářena Katedrou mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Katedrou mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě a s Institutem mezinárodního obchodního práva na Pace University School of Law v USA. Cílem databáze je shromáždit všechny dostupné materiály týkající se aplikace Úmluvy v České republice včetně odborné literatury a judikatury. Tato databáze by tak měla přispět k co nejširší známosti Úmluvy mezi obchodníky i k co nejkvalitnější aplikaci Úmluvy ze strany orgánů aplikujících právo.

 

Snahou databáze je zdůraznit mezinárodní povahu Úmluvy a podporovat její jednotnou aplikaci tak, jak to vyžaduje její článek 7 odst. 1. To by mělo přispět k dosažení účelu, který smluvní státy při tvorbě Úmluvy zamýšlely a který formulovaly v preambuli Úmluvy následovně:

„majíce na mysli obecné cíle vyjádřené v resolucích přijatých na šestém zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN o nastolení nového mezinárodního ekonomického řádu,

berouce v úvahu, že rozvoj mezinárodního obchodu na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti je důležitým činitelem při rozvíjení přátelských vztahů mezi státy,

jsouce názoru, že přijetí jednotných ustanovení upravujících smlouvy o mezinárodní koupi zboží a přihlížejících k různým sociálním, ekonomickým a právním systémům by přispělo k odstraňování právních překážek v mezinárodním obchodě a podpořilo rozvoj mezinárodního obchodu.“

 

Tato databáze má být pomůckou pro aplikační praxi, prostorem pro diskusi mezi představiteli právní teorie na straně jedné a představiteli právní praxe na straně druhé a zdrojem studia problematiky mezinárodního obchodu. Databáze chce rovněž napomoci otevřít právní prostředí České republiky zahraničním podnikatelům i jiným osobám, které se s ním při realizaci svých obchodních aktivit setkávají.

 

Věříme, že Vám poskytneme dostatečný prostor pro získávání informací a budeme Vás motivovat k dalšímu studiu práva mezinárodního obchodu. Zároveň doufáme, že i Vy přispějete ke zkvalitnění této databáze.

 

Tvůrci databáze

left pannel book